Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 303 - Zones en densificació urbana (intensiva i semiintensiva)

Article 303 - Zones en densificació urbana (intensiva i semiintensiva)


En aquesta zona s'admeten els usos següents:

1r. Habitatge. Plurifamiliar i apartaments. S'admet l'habitatge unifamiliar quan per la disposició o superfície del solar aquest no pugui aprofitar‑se per a l'habitatge plurifamiliar, per la impossibilitat de complir condicions sobre façana mínima, profunditat edificable, celoberts i patis de ventilació.
2n. Residencial. S'admet.
3r. Comercial. S'admet.
4t. Sanitari. S'admet.
5è. Recreatiu. S'admet.
6è. Esportiu. S'admet.
7è. Religiós i cultural. S'admet.
8è. Oficines. S'admet.
9è. Indústria. S'admet l'ús industrial en la categoria prime­ra, situacions 1‑a, 1‑b, 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3 i 4 i categoria segona, en situacions 2‑a, 2‑b, 2‑c, 3 i 4‑b.
A les zones de densificació urbana, a què es refereix el gràfic adjunt a aquestes Normes, s'admetrà, a més, la indústria de tercera categoria en situacions 2‑c, 3 i 4‑b.

 • Normes de planejament urbanístic complementaries a les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació d'usos d'oficines bancàries de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 de juny de 2005 (DOGC núm. 4454 de 24/08/2005).

  NORMES URBANÍSTIQUES.

  NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC COMPLEMENTÀRIES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ D'USOS D'OFICINES BANCÀRIES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

  "Article únic.-

  Pel que fa a l'ús d'oficines definit en l'article 279 de les vigents NN.UU. del PGM de Barcelona i, en concret, a les qualificacions de "Zona Densificació urbana semi-intensiva, clau 13b" i "Zona subjecte a ordenació volumètrica específica, clau 18", regulades respectivament en els articles 303 i 306 de les esmentades NN.UU., es restringeix per a les activitats concretes corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi i altres Entitats Financeres, prohibint la nova implantació de les mateixes dins l'àmbit de l'Eix Central de Cerdanyola delimitat en el plànol 04 - "Àmbit de Normes Complementàries".
  Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la longitud de façana de contacte amb l'exterior amb front als següents carrers:

  Av. Catalunya
  Plaça Enric Granados
  C/ Francesc Layret
  Plaça Abat Oliba
  C/ Sant Martí
  C/ Sant Ramon (tram entre Sant Antoni i Anselm Clavé)
  Passeig Cordelles (entre Plaça Abat Oliba i carrer Bonasort)
  C/ Santa Anna (entre Plaça Enric Granados i Pont sobre Riu Sec).

  Aquestes restriccions no seran d'aplicació als Bancs i Caixes que disposin d'oficines en funcionament i amb les llicències atorgades en l'àmbit d'aplicació de les Normes Reguladores. En aquests casos es podrà sol-licitar les llicències oportunes i, fins i tot el trasllat de l'oficina a un altre local de l'àmbit regulat, sempre i quan el local que desocupen no es dediqui posteriorment a una activitat bancària, de caixa d'estalvis o similar"

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS .

  Art. 3 Modificació dels articles 302, 303 i 305 de les NNUU sobre l'ús recreatiu en sòl urbà claus 12, 13 i 15.

  L'apartat 5è dels articles 302, 303 i 305 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat en els següents termes:

  "5è. Recreatiu. S'admet l'ús amb caràcter general. No s'admeten les activitats de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle del Catàleg d'espectacles de la Generalitat de Catalunya".

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN ORDRE A LA IMPLANTACIÓ DE BENZINERES EN EL MUNICIPI DE SANT CUGAT DE VALLÈS.

  Normes urbanístiques

  Art. 1. Àmbit d'aplicació.

  L'àmbit d'aplicació d'aquesta modificació puntual és tot el municipi de Sant Cugat del Vallès. En aquells sectors de planejament derivat on s'hagi establert el règim d'usos per alguna zona no recollida en aquestes Normes, serà igualment d'aplicació el que disposi el punt quart de l'article 280 de les NN.UU. una vegada aprovada la present modificació.

  Art. 2. Regulació de l'ús industrial en allò relatiu a les estacions de subministrament de carburants.

  Es modifica el contingut dels articles 280, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 i 313 de les NN.UU. del PGM, que queden redactats en la següent forma:

  Article 303. Zones en densificació urbana (intensiva i semiintensiva).

  En aquesta zona s'admeten els usos següents:

  1r. Habitatge. Plurifamiliar i apartaments. S'admet l'habitatge unifamiliar quan per la disposició o superfície del solar aquest no pugui aprofitarse per a l'habitatge plurifamiliar, per la impossibilitat de complir condicions sobre façana mínima, profunditat edificable, celoberts i patis de ventilació.

  2n. Residencial. S'admet.

  3r. Comercial. S'admet.

  4t. Sanitari. S'admet.

  5è. Recreatiu. S'admet.

  6è. Esportiu. S'admet.

  7è. Religiós i cultural. S'admet.

  8è. Oficines. S'admet.

  9è. Indústria. S'admet l'ús industrial en la categoria primera, situacions 1-a, 1-b, 2-a, 2-b, 2-c, 3 i 4 i categoria segona, en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 3 i 4-b.

  A les zones de densificació urbana, a què es refereix el gràfic adjunt a aquestes Normes, s'admetrà, a més, la indústria de tercera categoria en situacions 2-c, 3 i 4-b.
  En compliment d'allò establert a l'article 280.3 i 280.4 d'aquestes Normes, per a la implantació d'una estació de servei caldrà l'aprovació dels corresponents plans especials urbanístics.