Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 30 - Requisits del projecte tècnic

Article 30 - Requisits del projecte tècnic


1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixin la presentació d'un projecte tècnic aquest serà signat per l'interessat i pel tècnic facultatiu competent i visat pel col·legi professional corresponent, figurant junt amb la signatura el nom i cognoms del tècnic.

2. El projecte tècnic detallarà les obres i instal·lacions, amb la correcció de dibuix, exactitud i presentació indispensables.

3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes tindran com a mesura màxima la d'1,50 per 1,10 m. i es presentaran doblegats a la mida A4 (UNE), amb la corresponent pestanya que permeti cosir-los a l'expedient.

4. Si les característiques del dibuix exigissin la confecció dels plànols a una mida superior a l'establerta al paràgraf anterior, per confeccionar-los s'utilitzaran escales més reduïdes que les previstes, de manera que no se sobrepassin les mesures màximes esmentades.