Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Article
  Article 299 - Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis

Article 299 - Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis


1. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats a l'article anterior, el nombre mínim de places d'aparcament ha de ser el que resulti dels diferents usos.

2. Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats a l'article anterior, s'hauran de preveure les places d'aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l'article anterior.

3. El que s'ha disposat a l'article anterior sobre previsions mínimes d'aparcaments és també aplicable als edificis que siguin objecte d'ampliació del volum edificat. La previsió ha de ser la corresponent a l'ampliació. Quan es tracti d'indústries per a l'aplicació d'aquesta regla amb caràcter obligatori, caldrà que l'augment signifiqui una disponibilitat major de superfície útil, superior al 25 per 100 de l'anterior a l'ampliació.

4. També s'hauran d'aplicar les regles sobre previsions d'aparcaments als casos de modificació d'edificacions o instal·lacions que comportin un canvi d'ús.

5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament sigui inferior a quatre, i pugui afrontar‑se el previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar‑se de l'obligació de reserva d'aparcament en l'edifici propi.

6. Podran substituir‑se totalment o parcialment les previsions d'espais per a aparcaments als edificis, per la previsió d'espais contigus d'aparcament, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis

 • Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona
  Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), amb el benentès que aquesta modificació normativa només resulta d'aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit específic de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

  Art. 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis. (es modifiquen els apartats 4, 5 i 6; s'hi afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10, 11 i 12)

  4. També s'aplicaran les regles sobre previsions d'aparcaments en els casos de modificació d'edificis o instal·lacions que comportin canvi d'ús, i, en conseqüència, s'hauran de preveure les places corresponents al nou ús.

  5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament sigui de sis o inferior i es pugui atendre el previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments.

  6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se totalment o parcialment les previsions d'espais per a aparcament als edificis, per la d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

  7. No serà exigible la provisió d'aquelles places que per al compliment de les dotacions obligatòries, s'hagin d'ubicar en plantes pis ni en aquella part de la planta baixa delimitada per la projecció de les plantes pis.

  8. L'Ajuntament podrà alliberar totalment o parcialment del compliment de les previsions d'aparcament en les condicions establertes quan això resulti aconsellable ateses les circumstàncies següents o d'altres anàlogues:

  a. Condicions d'accessibilitat determinades per les característiques físiques de la xarxa viària del sector (dimensions de voreres, ús de vianants, ample de vials...).
  b. Característiques de la parcel·la o finca.
  c. Característiques de l'edificació actual que es conservi, atenent especialment el seu grau de consolidació i la concurrència d'algunes de les condicions assenyalades a l'article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
  d. En general, qualsevol altra circumstància que no permeti la seva ubicació en el propi edifici o en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia finca o quan per a això fos necessària l'adopció de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
  Per això, caldrà la petició expressa de l'interessat a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència d'obres.

  9. No s'admetran segregacions o parcel·lacions que impossibilitin el compliment de les dotacions d'aparcament a la parcel·la. Només en casos degudament justificats es podran autoritzar parcel·lacions que per les condicions físiques de les parcel·les resultants puguin significar una disminució de les places efectives d'aparcament exigides per aquestes normes o que poguessin resultar de les ordenances que les desenvolupin.

  10. A l'efecte del compliment de les previsions d'aparcament en els edificis, no computaran les places sotmeses a règim d'explotació horària o rotació. L'Ajuntament podrà denegar l'autorització d'aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o rotació per raons justificades d'accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a vianants.

  11. En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera, de nova planta, no s'admetrà, llevat de casos degudament justificats ateses les característiques de la zona i del vial, més d'un accés rodat des del vial a l'aparcament en el solar, per cada 15 m. de façana o fracció.

  12. La titularitat del aparcaments que, reunint les condicions requerides d'interès públic, s'executin en subsòl d'equipaments, serà única i indivisible per tal de no condicionar el destí previst per a aquests sòls. L'Administració municipal podrà exigir que l'autorització de l'aparcament en la qual hi consti aquesta condició i les que garanteixin l'execució de l'equipament, sigui inscrita al Registre de la Propietat.

  Disposició addicional

  (s'incorpora a les Normes una Disposició addicional amb el redactat següent)

  1. Les determinacions sobre previsió d'aparcaments en edificis són d'aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els Plans especials per a zones o àmbits generals, sense perjudici de les contingudes a l'Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona, que es mantenen.

  2. L'apartat 8 de l'article 299 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 108 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

  Ús Marge Zona PGM Unitats
  12/12b Resta de zones
  Edifici de vivenda > 150 m2 const.
  90 a 150 m2 const.
  60 a 90 m2 const.
  < 60 m2 const.
  1,5
  1
  1
  1
  2
  1,5
  2
  4
  plaça / vivenda
  plaça / vivenda
  plaça / 2 vivendes
  plaça / 4 vivendes
  Edificis per a oficines, despatxos, bancs i similiars; o amb oficines, despatxos bancs i similars. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 útil
  pl / 100 m2 útil
  Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. > 400 m2 amb destí comerç. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 const.
  pl / 80 m2 const.
  Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l'ús industrial. > 100 m2 en magatzems 1
  -
  1
  1
  pl / 100 m2 útil
  pl / 200 m2 útil
  (magatzem)
  Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal. esportives i anàlegs. Fins a 500 loc. o usuaris
  A partir de 500 loc.
  1
  1
  1
  1
  pl / 15 loc-usu
  pl / 10 loc-usu
  Hotels, residències i similars. 4 ó 5 estrelles
  3 estrelles
  3 estrelles
  Restants
  1*
  1*
  -
  1*
  1
  -
  1
  1
  pl / 3 hab.
  pl / 5 hab.
  pl / 3 hab.
  pl / 6 hab.
  Clíniques, sanatoris i hospitals -
  1
  1
  -
  pl / 6 llits
  pl / 10 llits
  Bliblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. > 1600 m2 1 1 pl / 200 m2
  Centres d'estudis superiors. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2
  pl / 100 m2
  Tallers de reparació de vehicles Cotxes
  Motos
  2
  1
  2
  1
  Vegades superf. de tallers
  Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)
  400 / 800 m2
  800 / 1500 m2
  cada 1500 m2

  1
  2
  1

  1
  2
  1
  Moll de tamany:
  de 3x8 m
  per a camions
  per a camions

  *Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

 • Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d'aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera), al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 de 29/08/03), amb el benentès que no es disminueixi la superfície total destinada a aparcament en relació amb l'actual estàndard fixada, i que la remissió de l'apartat K de l'article 298 es refereix a l'ordenació en el seu cas vigent, i tot incorporant d'ofici l'errada material detectada a l'apartat 4 de l'article 298.

  Redacció proposada (text afegit o modificat)

  Art. 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis.

  5. Quan de l'aplicació de mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament per a automòbil sigui de sis o inferior i pugui atendre's al previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcaments.

  Disposició Addicional

  3. L'apartat 1 de l'article 298 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 104 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  Art. 299 Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis (es modifiquen els apartats 4, 5 i 6; s'afegeixen els apartats 7, 8, 9, 10 i 11)

  4. També s'hauran d'aplicar les regles sobre previsions d'aparcaments als casos de modificació d'edificacions o instal·lacions que comportin un canvi d'ús, i en conseqüència, s'hauran de preveure les places corresponents al nou ús.
  En qualsevol cas la modificació de l'ús dels edificis o parts d'ells, garantirà el manteniment de les places d'aparcament corresponents als usos anteriors que es mantenen, tant per a les situades dins del propi edifici com per a les vinculades a l'ús com a reserva de places substitutòries.

  5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament sigui de sis o inferior i pugui afrontar-se el previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcament en l'edifici propi.

  6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se total o parcialment les previsions d'espais per a aparcaments als edificis, per la previsió d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

  7. L'Ajuntament podrà alliberar totalment o parcialment el compliment de les previsions d'aparcament en les condicions establertes quan resulti aconsellable ateses les següents circumstàncies o d'altres anàlogues:

  a. Condicions d'accessibilitat determinades per les característiques físiques de la xarxa viària del sector (dimensions de voreres, ús de vianants, ample de vials, ...)
  b. Característiques de la parcel·la o finca.
  c. Característiques de l'edificació actual que es conservi, atenent especialment el seu grau de consolidació i la concurrència d'algunes de les condicions assenyalades a l'article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
  d. En general, qualsevol altra circumstància que no permeti la seva ubicació en el propi edifici o en terrenys ocupables en el subsòl de la pròpia finca o quan per a això fos necessària l'adopció de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
  Per això, caldrà la petició expressa de l'interessat a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència d'obres.

  8. No s'admetran segregacions o parcel·lacions que impossibilitin el compliment de les dotacions d'aparcament a la parcel·la. Només en casos degudament justificats es podran autoritzar parcel·lacions que per les condicions físiques de les parcel·les resultants puguin significar una disminució de les places efectives d'aparcament exigides per aquestes normes o que poguessin resultar de les ordenances que les desenvolupin.

  9. Als efectes del compliment de les previsions d'aparcament en els edificis, no computaran les places sotmeses a règim d'explotació horària o rotació. L'Ajuntament podrà denegar l'autorització d'aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o rotació per raons justificades d'accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a vianants.

  10. En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera, de nova planta, no s'admetrà, llevat de casos degudament justificats ateses les característiques de la zona i del vial, més d'un accés rodat des del vial a l'aparcament en el solar, per cada 15 m. de façana o fracció.

  11. La titularitat dels aparcaments que, reunint les condicions requerides d'interès públic, s'executin en subsòl d'equipaments, serà única i indivisible per tal de no condicionar el destí previst per a aquests sòls. L'Administració municipal podrà exigir que l'autorització de l'aparcament en la que hi consti aquesta condició i les que garanteixin l'execució de l'equipament, sigui inscrita al Registre de la Propietat.

 • Ordenança sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan Despí.

  Municipi
  Sant Joan Despí

  Aprovada definitivament, en text refós, per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte
  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a les zones amb qualificació de Densificació urbana semiintensiva (13b) del municipi de Sant Joan Despí.

  Títol I.

  Previsió d'aparcaments a les zones de Densificació urbana semiintensiva (clau 13b)

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà una plaça per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim d'una plaça per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o una plaça per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani, es a dir, sense donar lloc a augment de l'índex d'edificabilitat zonal.

  3. L'article 299.5.6 de les Normes del Pla general metropolità (Regles sobre previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances , justificat a l'article 3, pel qual no serà d'aplicació l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  4. Per als edificis, en que, d'acord amb les presents ordenances, no se superi en 3 el nombre de places d'aparcament necessàries, prèvia justificació d'impossibilitat d'emplaçament de les mateixes per raons físiques, restaran exempts del compliment de la present ordenança.

  Disposició final

  Per a la resta de zones del municipi seran vigents les Normes urbanístiques i Ordenances metropolitanes del Pla general metropolità.

 • Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d'aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí.

  Municipi
  Sant Joan Despí

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01), amb la següent prescripció d'ofici:

  S'aplicarà el que disposen els articles 299.5 i 299.6, actualment vigents, en aquells casos que sigui impossible físicament ubicar les places d'aparcament en planta soterrani i en planta baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte

  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a tot l'àmbit territorial de Sant Joan Despí, independentment de la seva qualificació i classificació o règim jurídic del sòl.

  Reglamentació Ordenança

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà dos places per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior o sòl urbanitzable programat, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.

  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges, tant en sòl urbà com urbanitzable.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani i rasants del mateix.

  3. L'article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances, justificat a l'article 3, per la qual cosa no serà d'aplicació general l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  Disposició addicional

  Per allò no previst a la present Ordenança, s'estarà al que disposa el Pla general metropolità (PGM).

 • Modificació dels articles 225, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del PGM, per a la regulació de l'ús d'habitatge en planta baixa i previsió d'aparcaments en els edificis, a Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de juny de 2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02).

  Modificació dels articles 298, 299 i 300 de les N.U. del PGM per a la previsió d'aparcaments en els edificis

  Sobre la redacció inicial dels articles de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es proposa la següent redacció:

  Modificació de l'article 299 de les N.U.

  Es modifica l'apartat 6 i s'inclouen els 7 i 8.

  6. Prèvia autorització municipal, es podran substituir total o parcialment les previsions d'espais per a aparcament en els edificis per la previsió d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetés o ho exigís, però l'autorització establirà les condicions pertinents per garantir la impossibilitat de què uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

  7. L'Ajuntament podrà alliberar total o parcialment del compliment de les previsions d'aparcament en les condicions establertes, quan allò resulti aconsellable, ateses les següents circumstàncies o d'altres anàlogues:

  a. Condicions d'accessibilitat determinades per les característiques físiques de la xarxa viària del sector (dimensions de voreres, ús de vianants, amplada de vials...)
  b. Característiques de la parcel·la o finca.
  c. Característiques de l'edificació actual que es conservi, atenent especialment al seu grau de consolidació i la concurrència d'algunes de les condicions assenyalades en l'article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
  d. En general, qualsevol altres circumstància que no permeti la seva ubicació en el propi edifici o en terrenys ocupables en subsòl de la pròpia finca o quan per això calgués de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
  Per això caldrà petició expressa de l'interessat a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència d'obres.

  8. En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera, de nova planta, no s'admetrà, llevat dels casos degudament justificats, ateses les característiques de la zona i del vial, més d'un accés rodat des del vial a l'aparcament en el solar, per cada 15 m. de façana o fracció.

 • Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet
  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  Art. 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis.

  1. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats a l'article anterior, el nombre mínim de places d'aparcament ha de ser el que resulti dels diferents usos.

  2. Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats a l'article anterior, s'hauran de preveure les places d'aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l'article anterior.

  3. El que s'ha disposat a l'article anterior sobre previsions mínimes d'aparcaments és també aplicable als edificis que siguin objecte d'ampliació del volum edificat. La previsió ha de ser la corresponent a l'ampliació. Quan es tracti d'indústries per a l'aplicació d'aquesta regla amb caràcter obligatori, caldrà que l'augment signifiqui una disponibilitat major de superfície útil, superior al 25 per 100 de l'anterior a l'ampliació.

  4. També s'hauran d'aplicar les regles sobre previsions d'aparcaments als casos de modificació d'edificacions o instal·lacions que comportin un canvi d'ús i, en conseqüència, s'hauran de preveure les places corresponents al nou ús.

  5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior, l'exigència de places d'aparcament sigui inferior a quatre, i pugui afrontar-se el previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats propers, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament, podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcament en l'edifici propi.

  6. Prèvia autorització municipal, es podran substituir total o parcialment les previsions d'espais per a aparcament en els edificis per la previsió d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetés o ho exigís, però l'autorització establirà les condicions pertinents per garantir la impossibilitat de què uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.

  7. L'Ajuntament podrà alliberar total o parcialment del compliment de les previsions d'aparcament en les condicions establertes, quan allò resulti aconsellable, ateses les següents circumstàncies o d'altres anàlogues:

  a. Condicions d'accessibilitat determinades per les característiques físiques de la xarxa viària del sector (dimensions de voreres, ús de vianants, amplada de vials...)
  b. Característiques de la parcel·la o finca.
  c. Característiques de l'edificació actual que es conservi, atenent especialment al seu grau de consolidació i la concurrència d'algunes de les condicions assenyalades en l'article 23 de les Ordenances metropolitanes de rehabilitació.
  d. En general, qualsevol altres circumstància que no permeti la seva ubicació en el propi edifici o en terrenys ocupables en subsòl de la pròpia finca o quan per això calgués de mitjans tècnics extraordinaris o solucions notòriament desproporcionades.
  Per això caldrà petició expressa de l'interessat a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació acreditativa de la concurrència de les circumstàncies indicades. Aquest tràmit es podrà fer amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència d'obres.

  8. En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera de nova planta, no s'admetrà, llevat dels casos degudament justificats, ateses les característiques de la zona i del vial, més d'un accés rodat des del vial a l'aparcament en el solar, per cada 15 m. de façana o fracció.

  9. No s'admetran segregacions o parcel·lacions que impossibilitin el compliment de les dotacions d'aparcament a la parcel·la. Només en casos degudament justificats es podran autoritzar parcel·lacions que per les condicions físiques de les parcel·les resultants puguin significar una disminució de les places efectives d'aparcament exigides per aquestes normes o que poguessin resultar de les ordenances que les desenvolupin.

  10. A l'efecte del compliment de les previsions d'aparcament en els edificis, no computaran les places sotmeses a règim d'explotació horària o rotació. L'Ajuntament podrà denegar l'autorització d'aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o rotació per raons justificades d'accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a vianants.

  11. La titularitat del aparcaments que, reunint les condicions requerides d'interès públic, s'executin en subsòl d'equipaments, serà única i indivisible per tal de no condicionar el destí previst per a aquests sòls. L'Administració municipal podrà exigir que l'autorització de l'aparcament en la qual hi consti aquesta condició i les que garanteixin l'execució de l'equipament, sigui inscrita al Registre de la Propietat.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Primera. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge del tipus de les descrites a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi o modifiqui, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la destinació d'aquests habitatges.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent del tipus de les definides a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Segona. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità

  1. Als àmbits de sòl urbà amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità, sempre i quan el planejament vigent no hagi concretat el nombre d'habitatges.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  APARCAMENTS

  Art. 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis. (Es modifiquen els apartats 1, 4, 5 i 6)

  1. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats a l'article anterior, el nombre mínim de places d'aparcament ha de ser el que resulti de la suma dels corresponents als diferents usos.

  4. També s'aplicaran les regles sobre previsions d'aparcaments en els casos de modificació d'edificis o instal·lacions que comportin canvi d'ús, i, en conseqüència, s'hauran de preveure les places corresponents al nou ús.

  5. Quan de l'aplicació dels mòduls de l'article anterior l'exigència de places d'aparcament sigui de sis o inferior en zones 12 i quatre o inferior en la resta de les zones podrà exonerar-se de l'obligació de reserva d'aparcament.

  6. Prèvia autorització municipal, podran substituir-se totalment o parcialment les previsions d'espais per a aparcaments als edificis, per la previsió d'espais contigus d'aparcament, de nova creació, quan el sector o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció urbana, ho permetin o exigeixin, però l'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir per a diferents edificis.
  S'exceptuen els establiments en règim de venda en autoservei els quals hauran de disposar de les seves places reglamentàries d'aparcament connectades directament amb l'establiment.

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació puntual de l'article 298.2, l'article 299.5 i 6, nous apartats 7, 8, 9, 10 i 11, i l'article 300.2 i nou apartat 3 de los Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en el terme municipal de Gavà.

  Municipi
  Gavà

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de març de 2009 (DOGC núm. 5358 de 14/04/2009).

  TEXT REFÓS DELS ARTICLES 298, 299 i 300 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICATS AL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ, adaptat a la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de novembre de 2008.

  1. Antecedents

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2008, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la "Modificació puntual dels articles 298.2, art. 299.5 i 6, nous apartats 7,8,9,10,11 i art. 300.2 i nou apartat 3 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (T.M. Gavà) "

  2. Text refós dels articles 298,299 i 300

  Art. 299. Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis.

  1. Quan l'edifici es destini a més d'un ús dels expressats a l'article anterior, el nombre mínim de places d'aparcament ha de ser el que resulti dels diferents usos.

  2. Quan l'edifici es destini, en tot o en part, a usos no especificats a l'article anterior, s'hauran de preveure les places d'aparcament adequades aplicant, per analogia, els mòduls de l'article anterior.

  3. El que s'ha disposat a l'article anterior sobre previsions mínimes d'aparcaments és també aplicable als edificis que siguin objecte d'ampliació del volum edificat. La previsió ha de ser la corresponent a l'ampliació. Quan es tracti d'indústries per a l'aplicació d'aquesta regla amb caràcter obligatori, caldrà que l'augment signifiqui una disponibilitat major de superfície útil, superior al 25 per 100 de l'anterior a l'ampliació.

  4. També s'hauran d'aplicar les regles sobre previsions d'aparcaments als casos de modificació d'edificacions o instal·lacions que comportin un canvi d'ús.

  5. Als edificis plurifamiliars amb façana inferior a 7 m d'amplada, es podran exonerar de l'obligació de la reserva de places d'aparcament en el propi edifici, podent-se substituir en espais propers, quan es pugui afrontar el previsible nombre de vehicles en aparcaments públics o privats, sense entorpir les àrees de circulació i estacionament. L'autorització ha d'establir les condicions pertinents per tal de garantir la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin servir a diferents edificis.
  Aquesta exoneració també serà aplicable quan, de l'aplicació dels mòduls anteriors, l'exigència de places d'aparcament no sigui superior a cinc places i la planta baixa no es destini a habitatge o usos vinculats a habitatge.

  6. A les illes de vianants, actualment c/ Màrtirs del Setge de 1714, c/ Salvador Lluch (entre carrer del Centre i Plaça Major), c/ Sant Pere (entre Plaça Major i carrer Sant Joan), passatge Rambla, rambla de Salvador Lluch (futura zona de vianants), rambla de Joaquim Vayreda, rambla Maria Casas, plaça J. Batista i Roca, plaça J. Tarradellas, plaça Major i plaça de la Bogeria; no s'autoritzaran els aparcaments en solars amb façana inferior a 15 m, i per tant, els promotors quedaran exonerats de l'obligació de reserva d'aparcaments en el propi edifici i caldrà substituir les places necessàries per la previsió d'espais contigus d'aparcament, llevat que el terreny doni a un altre carrer. En aquest supòsit la previsió de places d'aparcament serà obligatòria, i l'accés es farà ineludiblement per aquest carrer.

  7. A les parcel·les amb façana superior als 10 m d'amplada, les previsions de les places d'aparcament s'han d'executar obligatòriament en planta soterrani. No serà obligatori en parcel·les amb edificacions aïllades i espais lliures.

  8. No s'admetran segregacions o parcel·lacions que impossibilitin el compliment de les dotacions d'aparcament a la parcel·la.

  9. A l'efecte del compliment de les previsions d'aparcament en els edificis, no computaran les places sotmeses a règim d'explotació horària o rotació. L'Ajuntament podrà denegar l'autorització d'aparcaments sotmesos a règim de regulació horària o rotació per raons justificades d'accessibilitat o de regulació del trànsit rodat i per a vianants.

  10. En els edificis d'habitatges unifamiliars adossats en filera, de nova planta, no s'admetrà, llevat de casos degudament justificats ateses les característiques de la zona i del vial, més d'un accés rodat des del vial a l'aparcament en el solar, per cada 15 m de façana o fracció.