Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 29 - Peculiaritats de la llicència d'obres menors

Article 29 - Peculiaritats de la llicència d'obres menors


1. Les sol·licituds de llicència d'obres menors aniran acompanyades en tot cas d'un document en què es descriguin les obres, de forma escrita i/o gràfica, amb indicació de la seva extensió i situació.

2. En els supòsits regulats al paràgraf 3 es requerirà, a més, quan així s'indica, respectivament amb les lletres P i D, el següent:

a. presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu (P)
b. direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumpció de direcció visada pel col·legi professional corresponent (D).

3. Tindran la consideració d'obres menors les que amb aquest caràcter defineixin els ajuntaments respectius en qualsevol disposició general, fins i tot en ordenances d'exaccions. Si no n'hi ha, seran obres menors les següents:

a. les realitzades a la via pública, relacionades amb l'edificació contigua, a les quals es refereix el paràgraf 4 següent
b. les obres auxiliars de la construcció enunciades al paràgraf 5
c. les petites obres de reparació, modificació o condicionament d'edificis a les quals es refereix el paràgraf 6
d. les obres en solars o patis, relacionades al paràgraf 7.

4. Es comprenen a l'apartat a. del paràgraf anterior les obres següents:

a. construcció o reparació de guals a les voreres, així com la seva supressió
b. ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en llicència d'obres majors
c. construcció de barracons i quioscos per a l'exposició i venda (P i D)
d. col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos
e. col·locació d'anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència d'obres majors
f. col·locació de pals
g. col·locació de tendals a les plantes baixes de façana a la via pública
h. instal·lació de marquesines per a comerços (P i D).

5. Es consideren obres auxiliars de la construcció les següents:

a. establiment de tanques o tanques de precaució d'obres (D)
b. construcció de ponts, bastides i similars (D)
c. execució de cales, pous i sondejos d'exploració quan encara no s'hagués atorgat llicència d'obres (D)
d. recalçat d'edificis per construir-ne d'altres que disposin de llicència (P i D)
e. acodolament de façanes (D)
f. col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció (P i D)
g. realització de treballs d'anivellació que no alterin en més d'1 m. les cotes naturals del terreny en algun punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes d'amidament de les altures reguladores de l'edifici (P i D)
h. construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra.

6. S'inclouen com a obres de reparació, modificació o condicionament d'edificis les següents:

a. execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge, que no en modifiquin l'estructura i en millorin les condicions d'higiene i estètica (D)
b. reparació de cobertes i terrats (D)
c. pintura, estuc i reparació de façanes d'edificis no inclosos en catàlegs d'interès historicoartístic (D)
d. col·locació de portes i persianes en obertures
e. col·locació de reixes
f. construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguassos i claveguerons
g. construcció de pous i fosses sèptiques (D)
h. modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D)
i. canvi o reparació d'elements estructurals (P i D)
j. execució o modificació d'obertures que afectin elements estructurals (P i D) sense perjudici d'acompanyar, a més, els documents exigits per aquestes ordenances
k. execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals (D)
I. formació de lavabos en locals comercials i magatzems (P i D)
ll. construcció i modificació d'aparadors
m. col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions, en terrasses o terrats en edificis, que no estiguin emparats per llicència d'obres (D)
n. reposició d'elements alterats per accident o deteriorament de façanes (D)
o. coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 50 m2 l'altura total dels quals no excedeixi de 5 m. (P i D)
p. enderrocament d'edificis no inclosos en catàlegs d'interès historicoartístic (P i D).

7. Es comprenen a l'apartat d. del paràgraf 3 les obres següents:

a. establiment de tanques i closes definitives
b. construcció o enderrocament de coberts provisionals d'una planta i de menys de 50 m2 de superfície total (D)
c. treballs d'anivellació en l'entorn de l'edifici construït, sempre que amb aquests no es produeixin variacions en més d'1,50 m. sobre el nivell natural del terreny i menys de 2,20 m. per sota d'aquest, en algun punt (D)
d. formació de jardins, quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la parcel·la, que estan exceptuats de llicència.

8. També tindrà la consideració d'obra menor, a efectes del que preveu aquest article i sense perjudici del que disposi el respectiu Ajuntament, la primera utilització dels edificis i instal·lacions.