Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 279 - Ús d'oficines

Article 279 - Ús d'oficines


S'inclouen en aquest ús el de les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat; els de banca, borsa, assegurances; els que, amb caràcter anàleg, pertanyin a empreses privades o públiques, i els despatxos professionals.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  DELIMITACIÓ ÚS OFICINES – COMERCIAL

  Art. 279. Ús d'oficines (Es modifica aquest article)

  S'inclouen en aquest ús el de les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat; els de banca, borsa, assegurances; els que, amb caràcter anàleg, pertanyin a empreses privades o públiques, i els despatxos professionals.
  Tot això en el benentès que l'objecte principal d'aquestes activitats, no consisteix en la prestació de serveis directes al públic.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Normes de planejament urbanístic complementaries a les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació d'usos d'oficines bancàries de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 de juny de 2005 (DOGC núm. 4454 de 24/08/2005).

  NORMES URBANÍSTIQUES.

  NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC COMPLEMENTÀRIES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ D'USOS D'OFICINES BANCÀRIES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

  "Article únic.-

  Pel que fa a l'ús d'oficines definit en l'article 279 de les vigents NN.UU. del PGM de Barcelona i, en concret, a les qualificacions de " Zona Densificació urbana semi-intensiva, clau 13b" i "Zona subjecte a ordenació volumetrica específica, clau 18", regulades respectivament en els articles 303 i 306 de les esmentades NN.UU., es restringeix per a les activitats concretes corresponents a: Bancs, Caixes d'Estalvi i altres Entitats Financeres, prohibint la nova implantació de les mateixes dins l'ambit de l'Eix Central de Cerdanyola delimitat en el planol 04 - "Àmbit de Normes Complementaries".
  Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu acces principal o la major part de la longitud de façana de contacte amb l'exterior amb front als següents carrers:

  Av. Catalunya
  Plaça Enric Granados
  CI Francesc Layret
  Plaça Abat Oliba
  CI Sant Martí
  CI Sant Ramon (tram entre Sant Antoni i Anselm
  Clave)
  Passeig Cordelles (entre Plaça Abat Oliba i carrer
  Bonasort)
  CI Santa Anna (entre Plaça
  Enric Granados i Pont sobre Riu Sec).

  Aquestes restriccions no seran d'aplicació als Bancs i Caixes que disposin d'oficines en funcionament i amb les llicencies atorgades en l'ambit d'aplicació de les Normes Reguladores. En aquests casos es podra sol-licitar les llicencies oportunes i, fins i tot el trasllat de l'oficina a un altre local de l'ambit regulat, sempre i quan el local que desocupen no es dediqui posteriorment a una activitat bancaria, de caixa d'estalvis o similar"