Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Article
  Article 260 - Ocupació màxima de parcel·la

Article 260 - Ocupació màxima de parcel·la


1.  Els paràmetres de distribució de l'edificabilitat neta són els definits amb caràcter general, per a tots els tipus d'ordenació. Les normes de cada zona fixen, si escau, els valors màxims o mínims admesos.

2.  Com a excepció al que es disposa al número anterior, es fixa específicament, per a aquest tipus d'ordenació, el paràmetre de percentatge màxim d'ocupació en planta baixa.
Aquest percentatge és l'establert per les Normes per a cada zona i, si no hi és, el que estableixin els plans que s'aprovin per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General.
L'ocupació s'ha d'amidar per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, inclosos els cossos sortints.

3.  És aplicable a aquest tipus d'ordenació el que disposa l'article 250 d'aquestes Normes referent al sòl lliure d'edificació.

4.  Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions podran depassar l'ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa. Podran ocupar fins a un trenta per cent de l'espai lliure d'edificació corresponent, que sigui propietat privada.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la (es modifica l'apartat 4)

  4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions podran depassar l'ocupació màxima de la parcel·la en planta baixa. En defecte de previsions expresses al corresponent Pla Parcial o Pla Especial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en soterrani del corresponent a l'espai lliure d'edificació, que sigui de propietat privada. L'ocupació en subsòl podrà assolir la totalitat de l'espai lliure d'edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament. En aquest cas s'haurà de garantir el tractament com a jardí de la superfície i el seu manteniment pels titulars de l'aparcament.

 • Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), amb el benentès que aquesta modificació normativa només resulta d'aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit específic de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

  Art. 260. Ocupació màxima de parcel·la. (es modifica l'apartat 4)

  4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions podran depassar l'ocupació màxima de parcel·la en planta baixa. A falta de previsions expresses del corresponent Pla parcial o Pla especial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en planta soterrani de l'espai lliure d'edificació corresponent, que sigui de propietat privada. L'ocupació en subsòl podrà assolir la totalitat de l'espai lliure d'edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament. En aquest cas s'haurà de garantir el tractament com a jardí de la superfície i el seu manteniment per part dels titulars de l'aparcament.

  Disposició addicional

  (s'incorpora a les Normes una Disposició addicional amb el redactat següent)

  1. Les determinacions sobre previsió d'aparcaments en edificis són d'aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els Plans especials per a zones o àmbits generals, sense perjudici de les contingudes a l'Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona, que es mantenen.

  2. L'apartat 8 de l'article 299 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 108 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

  Ús Marge Zona PGM Unitats
  12/12b Resta de zones
  Edifici de vivenda > 150 m2 const.
  90 a 150 m2 const.
  60 a 90 m2 const.
  < 60 m2 const.
  1,5
  1
  1
  1
  2
  1,5
  2
  4
  plaça / vivenda
  plaça / vivenda
  plaça / 2 vivendes
  plaça / 4 vivendes
  Edificis per a oficines, despatxos, bancs i similiars; o amb oficines, despatxos bancs i similars. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 útil
  pl / 100 m2 útil
  Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. > 400 m2 amb destí comerç. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 const.
  pl / 80 m2 const.
  Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l'ús industrial. > 100 m2 en magatzems 1
  -
  1
  1
  pl / 100 m2 útil
  pl / 200 m2 útil
  (magatzem)
  Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal. esportives i anàlegs. Fins a 500 loc. o usuaris
  A partir de 500 loc.
  1
  1
  1
  1
  pl / 15 loc-usu
  pl / 10 loc-usu
  Hotels, residències i similars. 4 ó 5 estrelles
  3 estrelles
  3 estrelles
  Restants
  1*
  1*
  -
  1*
  1
  -
  1
  1
  pl / 3 hab.
  pl / 5 hab.
  pl / 3 hab.
  pl / 6 hab.
  Clíniques, sanatoris i hospitals -
  1
  1
  -
  pl / 6 llits
  pl / 10 llits
  Bliblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. > 1600 m2 1 1 pl / 200 m2
  Centres d'estudis superiors. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2
  pl / 100 m2
  Tallers de reparació de vehicles Cotxes
  Motos
  2
  1
  2
  1
  Vegades superf. de tallers
  Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)
  400 / 800 m2
  800 / 1500 m2
  cada 1500 m2

  1
  2
  1

  1
  2
  1
  Moll de tamany:
  de 3x8 m
  per a camions
  per a camions

  *Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  APARCAMENTS

  Art. 260.- Ocupació màxima de parcel·la (Es modifica l'apartat 4)

  4. Els soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions podran depassar l'ocupació màxima de parcel·la en planta baixa. A falta de previsions expresses del corresponent Pla parcial o Pla especial, podran ocupar fins a un 30 per 100 en planta soterrani de l'espai lliure d'edificació corresponent, que sigui de propietat privada.
  L'ocupació en subsòl podrà assolir la totalitat de l'espai lliure d'edificació quan aquesta ampliació es destini totalment a aparcament. En aquest cas s'haurà de garantir el tractament com a jardí de la superfície i el seu manteniment per part dels titulars de l'aparcament.

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.