Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 255 - Adaptació topogràfica i moviment de terres

Article 255 - Adaptació topogràfica i moviment de terres


Per a les parcel·les amb pendent superior al 30 per 100, que estiguin situades a zones per a les quals és obligat aquest tipus d'ordenació, regiran les variacions del percentatge d'ocupació permès següents:

Del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3.
Del 50 al 100 per 100, es disminueix en 1/2.
Més del 100 per 100, es prohibeix l'edificació.
En els casos en què sigui imprescindible l'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:

1a. Les plataformes d'anivellament tocant a les llindes no podran situar‑se a més d'1,50 m. per damunt o a més de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda.

2a. Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar‑se de manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base. traçats des de les cotes, per damunt o per so­ta, possibles a les llindes. Els murs d'anivellament de terres a les llindes no podran arribar, en cap punt, a una alçada superior a 1,50 m. per damunt de la cota natural de la llinda ni a una alçada superior a 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda. Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar, en la part vista, una altura de 3,70 m.

Imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 255. Adaptació topogràfica i moviment de terres (Es modifica aquest article)

  1.- Als efectes del que determina l'art. 251.1, tindrà la consideració de terreny natural, el terreny existent en el moment de sol·licitar la llicència d'edificació sempre i quan no hagi sofert modificacions.

  2.- En el cas que hagi estat modificat, s'hauran de concretar la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació de l'edificació, en la llicència urbanística, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 180.5 de la Llei d'Urbanisme i amb el mateix procediment que determina l'art. 94 del Reglament parcial d'aquesta Llei, incorporant la documentació necessària que permeti valorar l'impacte de la proposta sobre el seu entorn.

  3.- Quan la parcel·la no presenti una bona integració en l'entorn consolidat tot i no haver sofert modificacions, la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació, de l'edificació s'hauran de concretar seguint el procediment establert al paràgraf anterior.

  4.- Per a les parcel·les amb pendent promig superior al 30 per 100, regiran les reduccions del coeficient d'edificabilitat permès següents:

  Pendents del 30 al 50 per 100, es redueix en un 20%.
  Pendents del 50 al 100 per 100, es redueix en un 40%.
  Pendents superiors al 100 per 100, seran inedificables.

  A efectes exclusius de les reduccions esmentades, donat que el pendent dels terrenys no acostuma a ser uniforme, el càlcul s'efectuarà de la forma següent:

  .- El pendent del terreny es calcularà sempre perpendicularment a les corbes de nivell.
  .- Per a calcular el promig, es prendran tantes seccions de la parcel·la com sigui necessari, però com a mínim dos per les llindes i un pel centre.
  .- El pendent s'amidarà en cada secció sobre una línia teòrica obtinguda de la unió de les cotes del terreny natural en les llindes de parcel·la.

  5.- En cas d'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:

  1a Les plataformes d'anivellament i els murs de contenció de terres tocant a les llindes no podran situarse a més d'1,50 m. per damunt o a més de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda.
  2a Les plataformes d'anivellament a l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar-se de manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base. traçats des de les cotes, per damunt o per sota, possibles a les llindes. Els murs interiors de contenció de terres no podran depassar, en la part vista, una altura de 3,70 m.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Art. 255. Adaptació topogràfica i moviment de terres (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. Als efectes del que determina l'article 251.1, tindrà la consideració de terreny natural, el terreny existent en el moment de sol·licitar la llicència d'edificació sempre i quan no hagi sofert modificacions.

  2. En el cas que hagi estat modificat, s'hauran de concretar la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació de l'edificació a la llicència urbanística, d'acord amb el que s'estableix a l'article 180.5 de la Llei d'urbanisme i amb el mateix procediment que determina l'article 94 del reglament parcial d'aquesta Llei, incorporant la documentació necessària que permeti valorar l'impacte de la proposta sobre el seu entorn.

  3. Quan la parcel·la no presenti una bona integració en l'entorn consolidat tot i no haver sofert modificacions, la configuració definitiva del terreny i les cotes d'implantació de l'edificació s'hauran de concretar seguint el procediment establert al paràgraf anterior.

  4. Per a les parcel·les amb un terme mig de pendent superior al 30 per 100 regiran les reduccions del coeficient d'edificabilitat permès, següents:

  • Pendents del 30 al 50 per 100, es redueix en un 20 per 100
  • Pendents del 50 al 100 per 100, es redueix en un 40 per 100
  • Pendents superiors al 100 per 100, seran inedificables

  A efectes exclusius de les reduccions esmentades, donat que el pendent dels terrenys no acostuma a ser uniforme, el càlcul s'efectuarà de la forma següent:
  El pendent del terreny es calcularà sempre perpendicularment a les corbes de nivell.
  Per calcular el terme mig, es prendran tantes seccions de la parcel·la com sigui necessari, però com a mínim dues per les llindes i una pel centre.
  El pendent s'amidarà en cada secció sobre una línia teòrica obtinguda de la unió de les cotes del terreny natural en les llindes de la parcel·la.

  5. En cas d'anivellament del sòl en terrasses, aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:

  1. Les plataformes d'anivellament i els murs de contenció de terres junt a les llindes no podran situar-se a més d'1,50 m. per sobre o a més de 2,20 m. per sota de la cota natural de la llinda.
  2. Les plataformes d'anivellament en l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) hauran de disposar-se de manera que no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base), traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles a les llindes. Els murs interiors de contenció de terra no podran depassar, en la part vista, una alçada de 3,70 m.

  Annex – Gràfics explicatius

  Art. 255.4

  Art. 255.5

  Mès imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.