Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 248 - Desenvolupament del volum edificable

Article 248 - Desenvolupament del volum edificable


1.  El màxim volum edificable permès a cada parcel·la, inclosos els vols dels cossos sortints i dels elements sortints, podrà desenvolupar‑se, segons la zona, en una o més edificacions principals i destinar‑se part del volum a edificacions auxiliars.

2.  Quan a la regulació de la zona es fixen, segons les mides de la parcel·la, límits màxims al nombre d'unitats independents de residència o d'habitatges o nombre màxim d'unitats d'edificació independents resultants de les possibles distribucions de l'edificació de cada parcel·la, hauran de respectar‑se, encara que això comporti que no pugui aprofitar‑se el sostre màxim possible segons l'índex d'edificabilitat.