Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 4a. Serveis tècnics metropolitans
  Article
  Article 220 - Finalitat de l'ordenació

Article 220 - Finalitat de l'ordenació


1. El Pla General conté l'ordenació de les infrastructures dels serveis tècnics (d'electricitat, de proveïment d'aigües, de gas i d'altres), i amb aquesta finalitat i la dels serveis complementaris (com són les estacions depurado­res d'aigües, terminals de clavegueram i d'altres), estableix les reserves de sòl necessàries i les de protecció. En aquestes reserves de sòl s'han d'incloure també les referents a abocadors i instal·lacions de tractament i d'eliminació d'escombraries.

2. Els espais lliures d'edificació que constitueixin l'entorn d'aquests serveis, s'han de considerar com a espais lliures verds.