Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 2a. Equipaments comunitaris (7)
  Article
  Article 215 - Desenvolupament de les previsions sobre equipaments comunitaris.

Article 215 - Desenvolupament de les previsions sobre equipaments comunitaris.


La concreció del tipus d'equipament o la mutació del que ja hagi estat concretat s'efectuarà d'acord amb el que segueix:

1r. El procediment s'incoarà a instància de part o a proposta de qualsevol departament ministerial, d'algun dels ajuntaments integrats a l'Entitat Metropolitana o per decisió d'aquesta.

2n. S'elaborarà un Pla Especial integrat, com a mínim, pels documents següents:

a. Memòria que justifiqui la necessitat o conveniència de la concreció o mutació, la seva coherència amb el Pla General i la incidència en la dotació d'equipaments.
b. Plànols d'informació i de situació o emplaçament.
c. Si escau, estudi econòmic sobre les variacions que en aquest aspecte s'introdueixin.

3r. El Pla Especial se sotmetrà a informació pública pel termini d'un mes, i s'atorgarà audiència a la corporació lo­cal afectada. Se citarà els propietaris afectats individualment per a la informació pública. Decidides les reclamacions, si n'hi hagués, l'òrgan competent atorgarà l'aprovació definitiva.