Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 211 - Contingut d'aquest capítol

Article 211 - Contingut d'aquest capítol


1. El Pla General des­tina a equipaments comunitaris els sòls representats als plànols b‑2 i b‑3 a escala 1:5.000 i 1:10.000, respectivament, i s'indiquen amb les referències 7a, 7b i 7c els previstos als plans anteriors que es respecten de conformitat amb el que disposa l'article 167 d'aquestes Normes, i els que es qualifiquin com a tals als futurs plans parcials i especials en desenvolupament del present Pla Ge­neral. La referència 7a, representa els equipaments públics existents i els privats. La referència 7b, els reservats preferentment per a equipaments de nova creació i d'interès municipal; i la referència 7c, els reservats per a equipaments comunitaris existents i de nova creació d'interès metropolità, amb les excepcions establertes als articles 213 i 214.

2. Per la seva finalitat, es comprenen també a la regulació continguda en aquest capítol els cementiris comarcals (25) i els espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics metropolitans (4). Així mateix, pel motiu de la seva destinació final, es regulen com a equipaments públics els sòls qualificats de renovació urbana en transformació d'ús (17‑7), sens perjudici de la normativa transitòria assignada a aquests pels articles 367 i 368 d'aquestes Normes.