Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions generals
  Capítol
  Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació
  Article
  Article 2

Article 2


1. S'entén per actuació de rehabilitació la destinada a millorar les condicions d'habitabilitat d'una edificació o del seu entorn immediat, pel que fa a l'ús a que estigui destinada o a altres a que es destini; en els termes i de la manera que es defineixen en aquesta Ordenança.

2. Poden ser subjecte d'una actuació de rehabilitació qualsevol edificació destinada a allotjar persones, les seves activitats i les seves pertinences, i els espais del seu entorn immediat vincu­lats al seu ús.