Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 181 - Separació a llindes

Article 181 - Separació a llindes


1. Quan en parcel·les inferiors a les mínimes, a les que fan referència els articles 342 i 343 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, es justifiqui la impossibilitat d'edificar amb les separacions a llindes establertes, s'autoritzaran disminucions d'aquestes separacions sempre que es disminueixi, en la mateixa proporció, l'altura de l'edifici.

2. En qualsevol cas la separació de llindes haurà d'ajustar-se, com a mínim, al que estableixen les taules següents:

I En subzones plurifamiliars

Superfície real de la parcel·la en m2 Separacions a llindes
frontal lateral fons
De 2.000 a 1.500 10 6 8
De 1.500 a 1.000 8 4 6
De 1.000 a 800 4 4 5
De 800 a 400 3 3 3

 

II En subzones unifamiliars

Superfície real de la parcel·la en m2 Separacions a llindes
frontal lateral fons
De 2.000 a 1.000 8 5 8
De 1.500 a 600 5 3
5
De 600 a 400 3 3 3

3. Als efectes del que preveuen els esmentats articles 342 i 343 de les normes del Pla, les parcel·les en cantonada, xamfrà o amb front a dues vies hauran de complir la condició de separació a fronts per a totes les façanes.