Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 180 - Nombre màxim d'habitatges

Article 180 - Nombre màxim d'habitatges


1. A les zones de nucli antic i de densificació urbana, el nombre màxim d'habitatges que podrà construir-se en una determinada parcel·la no serà superior al que resulti de dividir la superfície total construïda de l'edifici pel mòdul de 100 m2.

2. Als efectes d'aquest article s'entén per superfície construïda de l'edifici la compresa entre els tancaments exteriors. S'hi inclouen els cossos sortints semitancats, es computen en un 50 per 100 de la seva superfície els cossos sortints oberts i se n'exclouen els patis de llums i de ventilació i els soterranis.

 • Modificació dels articles 176, 178 i 180 de les OO.MM. d'Edificació en matèria de rehabilitació d'edificis, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 14 de febrer de 2003 (BOP núm. 58 de 8/03/03).

  Art. 180. Nombre màxim d'habitatges.

  1. En les zones de casc antic i de densificació urbana, el nombre màxim d'habitatges que es podrà construir en una determinada parcel·la no serà superior al que resulti de dividir el total de superfície construïda de l'edifici pel mòdul de cent metres quadrats (100 m2).

  2. A efectes del present article s'entén per superfície construïda la compresa entre els tancaments exteriors. S'inclouen els cossos sortints semitancats, es computen en un 50 per cent de la seva superfície els cossos sortints oberts i s'exclouen els patis de llums i de ventilació i els soterranis.
  En les actuacions de rehabilitació en les zones de casc antic i de densificació urbana, el número màxim d'habitatges admissible en una determinada parcel·la no serà superior al que per excés resulti de dividir la total superfície construïda de l'edifici pel mòdul de vui­tanta metres quadrats (80 m2).
  Als efectes del present article s'entén per superfície construïda de l'edifici la compresa entre els tancaments exteriors. S'inclouen els patis de llums i de ventilació i s'exclouen els cossos sortints i la superfície de planta baixa fora del cos principal.

 • Modificació de les OO.MM. d'Edificació en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 30 d'abril de 2004 (BOP núm. 302 de 17/12/04).

  Títol III

  Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques

  Capítol 1r.

  Disposicions sobre l'edificació en general

  Art. 180. Nombre màxim d'habitatges.

  1. A les zones d'habitatge plurifamiliar, el nombre màxim d'habitatges que podrà construir­se en una determinada parcel·la, no serà superior al que resulta de dividir la superfície total construïda de l'edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m2).
  A les zones subjectes a ordenació volumètrica específica que comptin amb un plane­jament anterior al Pla general metropolità en el que s'estableixin limitacions específiques de densitat, s'aplicarà també la determinació anterior.

  2. Als efectes del present article, a les zones de casc antic i de densificació urbana, s'entén per superfície construïda de l'edifici, en actuacions de nova planta, la compresa entre els tancaments exteriors. S'inclouen els celoberts i patis de ventilació i s'exclouen els cossos sortints, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària edificable, i els soterranis.
  A la resta de zones, per al càlcul de la superfície construïda de l'edifici, s'adoptaran els mateixos criteris que estableixen les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per al còmput de l'edificabilitat.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ ARTICULAT PROPOSSAT

  Art. 180. Nombre màxim d'habitatges

  A les zones d'habitatge plurifamiliar, el nombre màxim d'habitatges que podrà construir-se en una determinada parcel·la, no serà superior al que resulti, per excés, de dividir la superfície total construïda de l'edifici pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m2).
  A les zones subjectes a ordenació volumètrica específica que comptin amb un planejament anterior al Pla general metropolità en el que s'estableixin limitacions específiques de densitat, s'aplicarà també la determinació anterior.

  2. Als efectes del present article, a les zones de casc antic i de densificació urbana, s'entén per superfície construïda de l'edifici, en actuacions de nova planta, la compresa entre els tancaments exteriors. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entresolats i s'exclouen els cossos sortints, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària edificable, els soterranis i les parts de l'edificació ubicades per sobre de l'alçada reguladora màxima.
  Quan es tracti d'actuacions de rehabilitació, s'adoptarà el mateix criteri que en les obres de nova planta, si bé la superfície de planta baixa que no s'inclogui als efectes de superfície construïda serà la que ultrapassi el cos principal de l'edificació i es consideraran tancaments exteriors aquells que corresponguin al volum principal de l'edifici.

  3. A la resta de zones, per al càlcul de la superfície construïda de l'edifici, s'adoptaran els mateixos criteris que estableixen les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per al còmput de l'edificabilitat.