Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 178 - Patis de parcel·la

Article 178 - Patis de parcel·la


1. El 12 per 100 al qual fa referència l'article 235.1 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità no serà preceptiu per a aquells edificis que no requereixin patis de llums i ventilació, per no haver-se construït tota la profunditat edificable de l'interior d'illa i ventilar, en conseqüència, directament al pati interior de l'illa, o per tractar-se d'una profunditat edificable reduïda i que no obligui en el projecte de l'edifici a la previsió de l'esmentat pati de parcel·la.

2. Malgrat el que preveu el paràgraf, als edificis comercials, encara que el pati no sigui necessari, s'exigirà el compliment del 12 per 100.

3. Les reculades previstes de façana posterior a les quals donés lloc l'aplicació del paràgraf 2 de l'article 235 de les normes del Pla hauran de complir les condicions dels patis mixtos fixades a l'article 233.3 d'aquestes normes.

 • Modificació dels articles 176, 178 i 180 de les OO.MM. d'Edificació en matèria de rehabilitació d'edificis, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 14 de febrer de 2003 (BOP núm. 58 de 8/03/03).

  Art. 178. Patis de parcel·la.

  1. El 12 per 100 que fa esment l'article 235-1 de les Normes urbanístiques del general metropolità no serà preceptiu per aquells edificis que no requereixin patis de llums i venti­lació, per no haver estat construïda tota la profunditat edificable de l'interior d'illa i ventilar, en conseqüència, directament al pati interior d'illa o per tractar-se d'una profunditat edifi­cable reduïda i que no obligui en el projecte de l'edifici a la previsió de l'esmentat pati de parcel·la.

  2. No obstant el previst en el paràgraf, en els edificis comercials, malgrat no sigui necessari el pati, s'exigirà el compliment del 12 per 100.

  3. Els reculats previstos de façana posterior, que siguin d'aplicació en el paràgraf 2 de l'ar­ticle 235 de les normes del Pla, hauran de complir les condicions dels patis mixtos fixats en l'article 233-3 de les esmentades normes.

  4. En les actuacions integrals de rehabilitació que no suposin canvi d'ús, i que comportin una redistribució generalitzada de l'edifici, no serà d'aplicació la superfície mínima de patis del 12%. Això, no obstant, els patis hauran d'assolir la superfície mínima exigida en els arts. 233 i 234 de les NN.UU. segons el tipus de dependències que hi ventilin.

  5. En les actuacions de rehabilitació que suposin canvi d'ús per a destinar l'edifici a ha­bitatges, s'exigirà el compliment de les dimensions mínimes dels patis i de la regla del 12%. En cas que físicament sigui impossible o notòriament desproporcionada, per les característiques estructurals de l'edifici, complir amb la regla del 12%, i això es justifiqui degudament, podrà ajustar-se aquest percentatge.