Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Article
  Article 178 - Entorn portuari

Article 178 - Entorn portuari


1. L'entorn portuari es destina a la ubicació d'activitats relacionades amb el port.

2. A l'entorn portuari s'admeten els usos industrials d'oficines i de comerç immediatament relacionats amb l'activitat portuària; s'exclou qualsevol altre ús diferent de l'anterior.

3. Per a l'ordenat desenvolupament de l'entorn portuari s'elaborarà, conjuntament amb el port, un Pla Especial on es previngui, simultàniament, l'ordenació del port i la del seu entorn, i es precisi tant l'organització del port com la localització de les activitats industrials complementàries que tinguin cabuda a l'entorn. Aquest Pla Especial, fixarà el règim urbanístic de l'entorn portuari i assegurarà a les indústries que hi són ubicades el correcte accés des del port i des d'altres vies de comunicació.