Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Article
  Article 176 - Obres en edificacions anteriors al Pla

Article 176 - Obres en edificacions anteriors al Pla


1. En les obres esmentades a l'article 222.4 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, podran mantenir-se les condicions d'habitabilitat preexistents a l'immoble (dimensions d'habitacions, patis, places d'aparcament, superfícies de ventilació i escales), sempre que no s'augmenti el nombre d'habitatges per parcel·la resultant de l'aplicació del pla esmentat.

2. El grau de manteniment de les condicions preexistents esmentades al paràgraf anterior estarà en funció de les dificultats d'adaptació a les ordenances vigents segons la importància de l'obra que s'hagi de realitzar. Aquests criteris s'aplicaran amb la mateixa amplitud en el cas de conservació d'edificis que per les seves característiques estètiques o ambientals sigui interessant mantenir.

3. A efectes de l'aplicació de l'esmentat article de les Normes urbanístiques del Pla, no s'entendrà que l'edifici queda fora d'ordenació per l'incompliment de les dimensions dels patis, per no estar aquests compresos en l'ocupació de parcel·la al·ludida en tal article.

4. En zones d'edificació aïllada unifamiliar amb construccions fora d'ordenació, es podran aixecar construccions auxiliars sempre que amb aquestes no se sobrepassi el volum i la resta de condicions d'edificabilitat corresponents a la parcel·la respectiva.

 • Modificació dels articles 176, 178 i 180 de les OO.MM. d'Edificació en matèria de rehabilitació d'edificis, a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, pel Plenari del Consell Municipal de 14 de febrer de 2003 (BOP núm. 58 de 8/03/03).

  Art. 176. Obres en edificacions anteriors al Pla.

  1. En les obres esmentades en l'article 222-4 de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità, podran mantenir-se les condicions d'habitabilitat preexistents a l'immoble (dimensions d'habitacions, patis, places d'aparcament, superfícies de ventilació i escales), sempre que no s'augmenti el nombre d'habitatges.

  2. El grau de manteniment de les condicions preexistents esmentades en el paràgraf anterior estarà en funció de les dificultats d'adaptació a les Ordenances vigents a tenor de la importància de l'obra a realitzar. Aquests criteris s'aplicaran amb la mateixa amplitud en cas de conservació d'edificis que per les seves característiques estètiques o ambientals interessi mantenir.

  3. Als efectes de l'aplicació del referit article de les normes urbanístiques del Pla, no s'entendrà que l'edifici resti fora d'ordenació per l'incompliment de les dimensions dels patis, per no trobar-se aquests compresos en l'ocupació de parcel·la esmentada en aquest article.

  4. En zones d'edificació aïllada unifamiliar, amb construccions fora d'ordenació, es podran aixecar construccions auxiliars sempre que amb aquestes no se superi el volum i altres condicions d'edificabilitat corresponents a la respectiva parcel·la.

  5. No s'admetran les actuacions de canvi global d'ús en edificis la tipologia dels quals sigui manifestament inadequada per al nou ús que es proposa o que no suposin una millor integració de l'edifici en l'illa.
  Amb caràcter previ a la sol·licitud de la llicència d'obres, podrà sol·licitar-se a l'Ajuntament un informe sobre la viabilitat de l'actuació de rehabilitació proposada presentant la documentació tècnica corresponent, a nivell d'avantprojecte, i formulant consulta expressa sobre els temes específics en relació als quals es consideri necessari un pronunciament municipal. Aquest informe analitzarà especialment els aspectes d'adequació tipológica de l'edificació per als nous usos. L'Ajuntament emetrà aquests informes en el termini.

  6. En casos d'edificis que superin ja el número màxim de plantes segons la normativa vigent, les instal·lacions no poden situar-se per sobre de l'última planta quan ultrapassin l'alçada admesa per al tancament de la coberta (1 ,80 m.).
  En tot cas caldrà minimitzar l'impacte de les instal·lacions i acreditar la seva integració per tal que no es vegin des de la via pública. En el que sigui possible, s'haurà de preveure la reserva d'espais per a instal·lacions dins el volum de l'edifici.

  7. Els habitatges de porteria situats en coberta i disconformes es poden mantenir i rehabilitar en les seves dimensions estrictes.
  Els altres cossos edificats: antics rentadors, dipòsits d'aigua, trasters....... s'enderrocaran llevat casos excepcionals. En cap cas podran reconvertir-se per a usos d'habitatge, estudis etc.