Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 6è. Protecció de l'arbrat
  Article
  Article 171 - Proteccions quan es realitzin excavacions

Article 171 - Proteccions quan es realitzin excavacions


1. Quan s'obrin clots o rases en llocs pròxims a plantacions d'arbrat, l'excavació no haurà d'acostar-se al peu dels arbres a una distància més gran que la corresponent a cinc vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal 1 m. En qualsevol cas aquesta distància serà sempre superior a 0,5 m. Si, per altres ocupacions del subsòl, no fos possible el compliment d'aquesta norma, el servei tècnic municipal corresponent, prèvia visita d'inspecció, determinarà abans de començar l'excavació la solució que caldrà adoptar per a la protecció de l'arbrat que pugui resultar afectat.

2. Si com a conseqüència de l'excavació resultessin tocades arrels de gruix superior a 0,05 m., aquestes s'hauran de tallar amb destral deixant talls nets i llisos, que es cobriran amb qualsevol cicatritzant dels que existeixen al mercat.

3. Caldrà procurar que l'obertura de rases i clots pròxims a l'arbrat coincideixi amb l'època de repòs vegetal.

4. Els arbres hauran de ser prèviament protegits de la manera indicada a l'article anterior.