Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 169 - Valor urbanístic

Article 169 - Valor urbanístic


El valor urbanístic que correspondrà als sistemes generals ubicats fora dels sectors de planejament parcial serà el que els correspongui segons la seva situació conforme al rendiment que se'ls atribueixi a efectes fiscals en iniciar‑se l'expedient de valoració. Aquest valor no ultrapassarà, en cap situació urbanística, el que correspongui a un aprofitament màxim de 0,2 m2 sostre/m2 sòl, sostre que s'atribueix a aquells sistemes quan estan ubicats dintre dels sectors de planejament parcial.