Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 167 - Sistemes locals

Article 167 - Sistemes locals


1. Aquest Pla respecta, en allò que no modifica expressament el mateix Pla, els sistemes locals o complementaris previstos en plans anteriors, generals, parcials o especials; de re­forma interior, extensió o eixampla; executats, en procés d'execució o pendents d'execució. Els plans que en desenvolupament d'aquest Pla General s'aprovin, definiran, amb subjecció a les previsions generals, les alteracions que, si fa al cas, sigui precís introduir als sistemes locals.

2. L'ordenació dels sistemes locals que es faci als plans especials o als plans parcials haurà de ser coherent amb els sistemes generals i amb les previsions sobre edificabilitat i usos, per tal de mantenir la relació entre sistemes i previsions a què aquest Pla respon.