Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 16 - Plans de reforma interior

Article 16 - Plans de reforma interior


1. Els ajuntaments interessats i la Corporació Metropolitana en els supòsits previstos a l'article 16 del Decret 3276/1974, de 28 de novembre, promouran les operacions de reforma interior previstes en aquest Pla General en regular les zones de sòl urbà i les no previstes, que autoritza l'article 23 de la Llei del sòl, quan la dinàmica del procés urbà ho requereixi. Quan la reforma interior requereixi la modificació de l'estructura fonamental d'aquest Pla, no podrà realitzar-se sense fer la revisió del Pla, o, si és el cas, la modificació prèvia o simultània de les determinacions del Pla General.

2. Les determinacions i els documents que hauran de contenir els Plans especials de reforma interior seran els previstos a l'article 23 en relació amb el 13 de la Llei del Sòl, i a més, els següents:

a. Memòria tècnica justificativa de la reforma
b. Memòria jurídica sobre la validesa legal de les solucions propugnades
c. Estudi justificatiu que la reforma no incideix negativament en la densitat congestiva i en la dotació d'equipaments comunitaris i espais lliures.