Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Article
  Article 154 - Adaptació de les obres a l'ambient

Article 154 - Adaptació de les obres a l'ambient


1. Les construccions autoritzables al sòl rústec protegit de valor agrícola hauran d'adaptar‑se pel que fa a situació, alçada, composició volumètrica i estètica a l'ambient en què estiguin emplaçades, de manera que no alterin l'harmonia del paisatge o en desfigurin la perspectiva que li és pròpia.

2. Cal assegurar la no visibilitat d'aquelles parts de l'edificació o instal·lació que afecten cuines, lavabos, rentadors, magatzems i similars col·locant, amb aquesta finalitat elements naturals o artificials en consonància amb el caràcter i l'ambient propis de l'indret.