Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 136 - Exigències mínimes

Article 136 - Exigències mínimes


Les actuacions en sòl urbanitzable no programat mitjançant programes d'actuació urbanística hauran de respectar les exigències mínimes següents:

a. Superfície mínima per a vials i estacionaments públics: 12,60 per 100.
b. Superfície mínima d'espais verds: 30 per 100.
c. Superfície mínima per a dotacions o equipaments cívics: 15,40 per 100.