Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Article
  Article 135 - Ruïna imminent i desperfectes reparables

Article 135 - Ruïna imminent i desperfectes reparables


1. Si la construcció es trobés en tal estat que permetés determinar de manera anticipada i fonamental una qualificació de ruïna imminent, amb risc greu per als seus ocupants, se'ls advertirà de tal circumstància en la seva primera compareixença davant l'instructor de l'expedient, així com de la necessitat de desallotjament immediat i del risc consegüent; tot això sense perjudici de les mesures cautelars que podrà adoptar i aplicar immediatament l'Ajuntament en garantia de l'interès públic.

2. Quan de l'expedient no en resultin prou fonaments per a la declaració de finca ruïnosa i sí només desperfectes susceptibles de reparació normal, que afectin a més les condicions d'habitabilitat de l'immoble, l'Alcaldia, en resoldre l'expedient, imposarà al propietari l'obligació d'executar aquestes obres en un termini determinat. Si el propietari no complís aquesta obligació, l'Ajuntament podrà procedir a l'execució subsidiària, d'acord amb el que preveuen els articles 104 i 106 de la Llei de procediment administratiu.