Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 132 - Determinacions per a l'actuació mitjançant progra­mes d'actuació urbanística

Article 132 - Determinacions per a l'actuació mitjançant progra­mes d'actuació urbanística


1. Pel que fa al sòl urbanitzable no programat aquest Pla General estableix les limitacions que han de respectar‑se i les determinacions a què han d'ajustar‑se les actuacions mitjançant programa d'actuació urbanística per a la realització d'unitats urbanístiques integrades.

2. Els programes d'actuació urbanística hauran de redactar‑se d'acord amb les bases del concurs. En absència d'aquestes, o a manca d'una o diverses determinacions específiques a les esmentades bases, segons l'edificabilitat i densitat màxima d'habitatges, vials, espais lliures, dotacions mínimes, cessions obligatòries mínimes i tipus d'ordenació establertes en aquestes Normes per a les diferents zones de desenvolupament urbà, industrial i opcional.

3. Els índexs d'edificabilitat i d'habitatges tenen sempre la condició de màxims. Les determinacions sobre vials, espais lliures i dotacions i cessions obligatòries, tenen sempre el caràcter de mínims. Les bases i programes d'actuació poden fixar índexs d'edificabilitat i habitatge inferiors i poden incrementar les exigències sobre espais públics i col·lectius i cessions obligatòries.

4. Aquest Pla General estableix com a unitat territorial mí­nima d'actuació un territori de, com a mínim, cinc hectàrees, llevat que a les Bases del Concurs s'estableixi, justificadament, una superfície inferior.