Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 131 - Limitacions

Article 131 - Limitacions


1. Mentre no s'aprovin programes d'actuació urbanística, els terrenys qualificats com a sòl urbanitzable no programat estaran subjectes a les limitacions següents:

a. No s'hi podran desenvolupar altres usos que els existents i autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Pla General.
b. Tampoc no s'hi podran realitzar edificacions, llevat de les vinculades a l'explotació agrícola o forestal del sòl, amb un índex d'edificabilitat neta sobre parcel·la de 1m3/30m2 sòl.

2. S'hi podran fer edificacions o instal·lacions d'interès públic que requereixin, necessàriament, ser ubicades en aquest sòl respectant‑se, en tot cas, els límits d'edificabilitat establerts en aquestes Normes, i hom elaborarà, prèviament, un pla especial abreujat o sumari que es tramitarà amb subjecció al que disposa l'article 43.3 de la Llei del sòl i l'article 44 del Reglament de gestió urba­nística.

3. No s'admetran al sòl urbanitzable no programat edificacions destinades a habitatge familiar mentre no s'aprovin programes d'actuació urbanística, ‑ja que existeix en tots aquests llocs, qualificats de sòl urbanitzable no programat, la possibilitat de formació de nucli de població, que s'ha d'evitar‑, mentre no es realitzin unitats urbanístiques integrades per mitjà d'aquell programa i dels Plans Parcials.