Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 129 - Tècnic titulat

Article 129 - Tècnic titulat


1. Amb independència de la direcció facultativa de l'obra, al capdavant d'aquestes hi haurà d'haver un tècnic titulat que tingui cura de la correcta execució dels treballs, d'acord amb els documents presentats i les ordres emanades de la direcció facultativa, en els casos següents:

a. moviment de terres (buidat, excavacions, rebaix, terraplenament i cales d'exploració)
b. obres de nova planta, pel que fa als treballs relacionats al punt anterior
c. obres de reforma i ampliació que afectin l'estructura de l'edifici i treballs de recalçat
d. enderrocaments i demolicions.

2. El tècnic indicat, mentre durin els treballs d'enderrocaments, excavacions, terraplenaments, desmunt o rebaixos de terra, o els d'ampliació i reforma que afectin l'estructura de l'edifici, haurà de prestar-los la necessària dedicació, i mantindrà la seva presència a l'obra amb la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de l'obra, i en tot cas en el moment de procedir a demolicions d'elements estructurals i/o resistents en els treballs d'enderrocaments, i mentre estigui en funcionament la maquinària idònia per dur a terme els enderrocaments, excavacions, desmunts, rebaixos, rases, galeries i semblants, excepte quan, un cop replegades terres, enderrocs o altres materials per transportar-los, la maquinària estigui en funció de traginada.