Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 128 - Obres que afecten l'estructura

Article 128 - Obres que afecten l'estructura


1. Quan es projectin obres d'ampliació o de reforma d'un edifici, que n'afectin l'estructura, s'hauran d'aportar amb la sol·licitud de llicència els documents complementaris següents:

a. estudi de càrregues en l'estructura existents abans de l'ampliació o reforma projectada
b. estudi de càrregues resultants de l'ampliació o reforma
c. memòria descriptiva dels apuntalaments que s'hagin de verificar en l'execució de les obres amb expressió dels seus respectius càlculs i programa de coordinació dels treballs
d. manifestació de si l'edifici que es pretén reformar o ampliar està o no ocupat, amb indicació, si és el cas, del nom i cognoms dels ocupants.

2. En el supòsit que estigui ocupat l'edifici objecte de l'ampliació o de la reforma, el promotor de l'obra haurà de notificar fefaentment l'existència del projecte a tots els ocupants, amb expressió del lloc o oficina on, durant un termini no inferior a quinze dies, estaran de manifest el projecte dels documents relacionats al paràgraf anterior, així com amb la indicació de la persona, identificada amb nom i cognoms, autoritzada per a l'exhibició de la documentació. Els ocupants podran examinar per si mateixos, o mitjançant una persona delegada per ells, el projecte i els documents esmentats i formular en el termini indicat, ampliat amb deu dies més, les observacions de caràcter tècnic que estimin pertinents. Les observacions s'hauran de presentar per escrit en exemplar duplicat a la persona autoritzada per a l'exhibició del projecte, qui tornarà signat un dels exemplars a l'interessat com a justificant de la presentació.

3. El peticionari de llicència haurà d'acreditar amb la seva sol·licitud haver practicat de forma fefaent la notificació del projecte als ocupants, i manifestar, sota la seva responsabilitat, si s'han formulat o no observacions. En cas afirmatiu adjuntarà l'escrit o escrits que s'haguessin formulat. Si les observacions s'haguessin acceptat íntegrament, ho farà constar expressament i el servei tècnic municipal comprovarà l'adequació del projecte a les observacions. Si no s'haguessin acceptat plenament, l'Ajuntament designarà un tècnic superior especialitzat en càlcul de resistències perquè emeti dictamen a costa del sol·licitant, tant sobre el projecte com sobre les observacions formulades. Un cop complertes les prevencions anteriors, continuarà la tramitació de l'expedient sense que la concessió de llicència impliqui cap responsabilitat per a l'Ajuntament autoritzant ni la seva obtenció pugui ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l'exercici de les activitats corresponents.