Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)
  Article
  Article 128 - Condicions d'edificació i ús

Article 128 - Condicions d'edificació i ús


1. Les condicions d'edificació a la zona de desenvolupament industrial són les següents:

GRAU I GRAU II
Condició 1a. Altura màxima permesa 15 m. 15 m.
Condició 2a. Parcel·la mínima permesa 2.500 m2 800 m2
Condició 3a. Percentatge d'ocupació màxima de parcel·la neta 50 % 70 %
Condició 4a. Façana mínima ademsa 36 m. 18 m.
Condició 5a. Profunditat mínima de parcel·la 50 m. 30 m.
Condició 6a. Separacions mínimes de l'edificació o estructrures de la instal·lació als límits de la parcel·la o agrupació:
a. a la llinda frontal a la via
pública:
b. a la resta de llindes:
.
.
.
.
.

12 m.
5 m.
.
..
.
.
.

10 m.
3 m.
Condició 7a. Edificabilitat neta màxima 1,10 m2 sostre/m2 sòl. 1,60 m2 sostre/m2 sòl.

2. Les condicions d'ús a la zona de desenvolupament indus­trial es regeixen pel que disposa el títol IV sobre usos a la zona industrial de sòl qualificat com a urbà.