Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)
  Article
  Article 124 - Desenvolupament del Pla General

Article 124 - Desenvolupament del Pla General


Les zones de desenvolupament industrial que han d'ordenar‑se amb detall, per un pla parcial amb subjecció a les determinacions generals d'aquest Pla General, hauran de preveure la ubicació d'activitats de grau 1 (gran i mitjana indústria) i activitats de grau 2 (petita indústria, tallers artesanals, dipòsits i magatzems) en la proporció del 60 per 100 i 40 per 100 respectivament o, si és el cas, la que en estudiar el planejament parcial, respongui a les necessitats de la de­manda de sòl segons el Programa d'actuació d'aquest Pla Ge­neral.