Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Article
  Article 121 - Condicions d'edificació: Tipus II

Article 121 - Condicions d'edificació: Tipus II


Les condicions d'edificació per al tipus II són les següents:

1. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la admès per a aquesta zona i tipus serà de 400 m2, amb les excepcions següents:

a. Les parcel·les de superfície inferior que resultin d'ordenacions anteriors i que s'hagin realitzat amb llicència o hagin estat objecte de legalització, o aquelles en què si s'hagués sol·licitat la llicència al temps de la parcelplació, fefaentment justificada, hauria estat procedent l'atorgament d'aquesta.
b. Les parcel·les de superfície no inferior a 250 m2, procedents de parcel·lacions anteriors a la publicació d'aquest Pla general i que confrontin per totes les bandes amb vies públiques o parcel·les edificades. Com a excepció al que disposa l'article 117 i en atenció a la superfície menor de les parcel·les, la intensitat neta d'edificació en els casos dels apartats anteriors és de 0'60 m2 sostre/m2 sòl.

2. Front mínim i profunditat mínima. S'ajustarà al que es disposa al quadre següent segons les dimensions de la parcel·la.

Dimensions
Front i profunditat De 400
a menys
de 800 (m2)
De 800
a menys
de 1100 (m2)
De 1100
a menys
de 1300 (m2)
De 1300
a menys
de 1500 (m2)
De 1500
a menys
de 1700 (m2)
De 1700
en endavant
(m2)

Front mínim de parcel·la a via pública (en metres) 14 20 24 28 32 36
Profunditat mínima de parcel·la (en metres) 25 30 35 40 45 50

3. Alçada màxima. L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes, sense cap tolerància per damunt d'aquesta alçada o nombre de plantes, és la de 10,15 m. corresponents a planta baixa i dos pisos, en l'edificació unifamiliar, individualitzada o agrupada, i la d'11,80 m. corresponents a planta baixa i tres pisos, en l'habitatge plurifamiliar.

4. Densitat d'habitatges. El nombre màxim d'habitatges s'estableix segons la superfície de la parcel·la amb subjecció al quadre següent: (Veure Taula 4)

Dimensions
De 400
a menys
de 800 (m2)
De 800
a menys
de 1100 (m2)
De 1100
a menys
de 1300 (m2)
De 1300
a menys
de 1500 (m2)
De 1500
a menys
de 1700 (m2)
De 1700
en endavant
(m2)

Edificació unifamiliar 1 2 3 4 5 +6
Habitatges en jardí no es permet 6 9 12 15 18

5. Modalitat d'ordenació del volum edificable. La modalitat d'ordenació del volum edificable en cada parcel·la podrà de­terminar‑se al pla parcial i, si aquest no ho determinés, s'elegirà pel promotor de l'edificació en redactar‑se el projecte d'edificació, entre alguna de les formes següents:

a. Edificació per a habitatge unifamiliar individualitzat
b. Edificació per a habitatge unifamiliar agrupat
c. Edificació per a habitatge plurifamiliar en jardí.
Podran fer‑se compatibles les modalitats a) i b) d'ordenació; la modalitat c) no és compatible amb les a) i b) en una mateixa àrea o unitat territorial inferior al sector.

6. Tant per cent d'ocupació de parcel·la. L'ocupació màxima de l'edificació en planta baixa s'estableix d'acord amb la superfície o dimensions de la parcel·la, amb subjecció al quadre següent:

Superfície en parcel·la (en m2) Ocupació màxima (percentatge)
De 400 a menys de 800 30 %
De 800 a menys de 1.100 30 %
De 1.100 a menys de 1.300 32 %
De 1.300 a menys de 1.500 34 %
De 1.500 a menys de 1.700 36 %
De 1.700 a menys de 2.000 38 %
De 2.000 en endavant 40 %


L'ocupació s'ha de mesurar en projecció vertical sobre el terreny de totes les plantes amb els sortints i elements annexos a l'edificació.

7. Separacions mínimes a llindes de parcel·la. S'ha de regir pel que es disposa al quadre següent:

Edificació unifamiliar individualitzada Edificació unifamiliar agrupada o habitatges en jardí
Del frontal a vía pública 6 m. 6 m.
Dels laterals de parcel·la 3 m. 4 m.
Dels fons o els fons de parcel·la 6 m. 8 m.


La separació mínima establerta al quadre anterior haurà de respectar‑se en tot element de volum edificat, fins i tot, en els cossos i elements sortints.

8. Construccions auxiliars. Es permeten sempre que acompleixin els requisits següents:

a. que la seva edificabilitat sumada a la de l'edifici prin­cipal no ultrapassi la intensitat d'edificació permesa a cada parcel·la
b. que l'ocupació màxima d'aquestes construccions annexes no sobrepassi el vint per cent de la superfície ocupable en planta baixa
c. que es computi als efectes d'ocupació màxima de parcel·la
d. que l'alçada màxima d'aquestes construccions auxiliars no sobrepassi de 3,60 m.
Es permetrà adossar‑les a les tanques, sempre que la llargada als laterals de parcel·la, ocupats dins de la franja no edi­ficable, no depassi de set metres en la direcció de la llinda, un cop sumats tots els cossos annexos.

9. Moviments de terres a les llindes. Quan sigui necessari anivellar el sòl en terrasses, aquestes s'han de determinar de tal manera que els murs de contenció de terres sobre la cota na­tural del terreny al llarg de la llinda, no ultrapassi, en cap cas, una alçada superior a 1'50 m. per damunt de la cota natural de la llinda, i una alçada de 2 m., per dessota de la cota natural de la llinda. Els desnivells superiors hauran de ser resolts amb talussos d'inclinació mínima de dos metres de base per un d'alçada.

10. Soterranis. Els soterranis no podran ocupar una superfície superior a la màxima ocupable en planta baixa per l'edificació.
El nombre de soterranis no computables als efectes d'edificabilitat, serà, com a màxim, de dos.