Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 12 - Responsabilitat derivada de l'exercici de l'activitat autoritzada

Article 12 - Responsabilitat derivada de l'exercici de l'activitat autoritzada


1. Les llicències s'entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense perjudici del tercer, i no podran ser invocades pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l'exercici de les activitats corresponents.

2. En tot cas, l'atorgament de les llicències no implicarà, per a l'Ajuntament, cap responsabilitat pels danys o perjudicis que es puguin produir amb motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en virtut d'aquestes.