Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Article
  Article 110 - Exigències mínimes

Article 110 - Exigències mínimes


Les actuacions en aquesta zona mitjançant Plans Parcials respectaran les determinacions mínimes següents:

a. Superfície mínima per a vials públics: 22,40 per 100.
b. Superfície mínima per a estacionaments públics: 8 per 100.
c. Superfície mínima d'espais verds locals: 14,40 per 100.
d. Superfície mínima per a centres culturals i docents públics i privats: 8 per 100.
e. Superfície mínima per a dotacions cíviques locals diverses: 4,8 per 100.