Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 11 - Actes subjectes a llicència

Article 11 - Actes subjectes a llicència


1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal els actes següents:

a. parcel·lacions
b. obres d'urbanització
c. moviment de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament i cales d'exploració)
d. obres de tancament de solars o terrenys
e. obres d'edificació, tant les de nova planta com les d'ampliació o reforma, i les de conservació, reparació i millora, excepte, quant a aquestes últimes, el que preveu l'apartat b. del paràgraf 2 d'aquest article
f. primera utilització dels edificis i modificació de l'ús d'aquests
g. enderrocaments i demolicions, totals o parcials
h. extracció d'àrids i explotació de bòbiles o teulars
i. tala d'arbres
j. establiment de jardins, quan no es tracti dels privats complementaris de l'edificació de la parcel·la
k. modificació de característiques físiques del sòl
I. col·locació de cartells de publicitat o propaganda visibles des de la via pública
ll. instal·lació de xarxes de servei o la seva modificació
m. instal·lació, obertura, modificació, ampliació o transformació d'establiments comercials o industrials i magatzems, així com la modificació, la substitució o el canvi de lloc de màquines, motors i la resta d'aparells industrials
n. instal·lació de grues-torre a les construccions
o. en general, realització de qualssevol actes assenyalats als plans d'ordenació.

2. S'exceptuen de la llicència municipal prèvia:

a. els treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar, sempre que no suposin la destrucció de jardins existents
b. les obres interiors que no suposin canvis a les obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior de l'edifici
c. les obres d'urbanització, construcció o enderrocament d'un edifici quan s'executin en virtut d'ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

3. En els supòsits del paràgraf anterior, el propietari, promotor, empresari de les obres, o tècnic director d'aquestes, abans d'iniciar els treballs o les obres exceptuats, n'haurà d'informar l'Ajuntament i, si és el cas, obtenir l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, si fos necessari per la naturalesa de les obres de què es tracti.

4. La subjecció a llicència prèvia afecta totes les activitats enumerades al paràgraf 1 d'aquest article, fins i tot quan s'executin en zones maritimo-terrestres, portuàries, aeroportuàries, ferroviàries, turístiques, o centres que hagin obtingut aquesta qualificació, i fins i tot quan, sobre l'acte de què es tracti, s'exigeixi autorització d'una altra Administració.