Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 6a. Centre direccional terciari i de reequipament de Sant Andreu-Meridiana
  Article
  Article 107 - Previsions sobre usos

Article 107 - Previsions sobre usos


1. El Pla Parcial haurà de preveure edificis per als usos següents:

a. Administratius dels organismes públics (4.500 m2 sostre); mercat de proveïment (17.000 m2 sostre); comercials i locals de negoci (38.000 m2 sostre); equipaments d'oficines (30.000 m2 sostre); hotelers (14.000 m2 sostre).
b. Terminal d'autobusos interurbans, regionals i internacionals, incloent‑hi activitats comercials annexes i els serveis de taller per a 40 unitats i subministraments: 1 ha. Terminal de "park and ride", amb possible desenvolupament en diversos pisos: 1,5 ha.
c. Parc urbà, de 5 ha superfície. Equipaments esportius mínims en una sola àrea: 1,5 ha, per a instal·lacions en pavellons coberts de tipus polisportiu i d'ús intensiu i, així mateix, una pista exterior d'atletisme.
d. Equipaments escolars per a 500 places d'ensenyament ma­ternal i pre-escolar, 1760 d'ensenyament general bàsic i 810 places de batxillerat unificat polivalent i escola professional sobre 2 ha de sòl.
e. Edificacions per a equipaments sòcio‑culturals i recreatius, per a cinemes, teatres, biblioteques, clubs, centres de joventut, cases regionals, sales d'exposicions: 6.000 m2 de sòl.
f. Equipament hospitalari de districte i centre assistencial: 3 ha.
g. Sostre per a habitatge: 30.000 m2 sostre.

2. La superfície de sòl bruta destinada als usos dels epígrafs a) i g), serà de 4,5 ha i l'índex d'edificabilitat brut sobre aquesta àrea de 2,7 m2 sostre/m2 sòl. Així mateix en aquesta àrea de sòl es preveuran 2.400 places d'estacionament a l'interior de l'àrea d'edificació, a raó d'una plaça per cada 100 m2 de sostre.