Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Article
    Article 1 - Significat dels conceptes utilitzats

Article 1 - Significat dels conceptes utilitzats


Sempre que s'usin en aquestes Ordenances els conceptes que s'indiquen tot seguit, tindran el següent significat:

1. Publicitat o activitat publicitària: S'entén per publicitat o activitat publicitària tot el conjunt d'accions encaminades a fer arribar el contingut d'un missatge publicitari al públic en general.

2. Missatge publicitari: S'entén per missatge publicitari tot tipus d'informació dirigida a donar coneixement de l'existència de qualsevol activitat o de productes i de serveis que s'ofereixin al públic.

3. Llenguatge publicitari: S'entén com a llenguatge publicitari al medi sensorial utilizat per a trametre el missatge.

4. Subjecte actiu: S'entén com a subjecte actiu de l'activitat publicitària tot el conjunt d'elements o accions transmissores del missatge publicitari.

5. Subjecte passiu: S'entén com a subjecte passiu de l'activitat publicitària tot el conjunt de la societat o part de la mateixa a la qual es destina el missatge publicitari essent-ne receptors.

6. Mobiliari urbà: S'entén per mobiliari urbà tota construcció o instal·lació d'ús públic, col·lec­tiu o comunitari que es troba a la via pública, tals com papereres, bústies, semàfors, fanals, tobo­gans, gronxadors, baranes, marquesines de transports públics, pirulís, etc; s'inclouen en aquest concepte, per les seves característiques, els vehicles públics de transports de viatgers.

7. Construccions a la via pública: S'entén per construccions a la via pública aquelles ins­tal·lacions subjectes generalment a llicencies temporals a règim especial, tal com quioscs, xurre­ries, barraques de fira, terrasses de bars i restaurants, etc.

8. Elements sortints no permanents: S'inclouen en aquest apartat aquells elements acces­soris a una construcció o instal·lació que no romanen fixos o estàtics, tals com les veles, persia­nes, tendals, para-sols, etc.

9. Objecte publicitari: L'objecte publicitari ve determinat pel conjunt d'elements físics dis­senyats, construïts, fabricats o utilitzats expressament per contenir el medi transmissor del mis­satge publicitari.
S'inclouen dins d'aquest apartat, sense ànims exclusivistes, les cartelleres, el mobiliari urbà específic (pirulís), pantalles de cinema, etc.

10. Medi transmissor: S'entén per medi transmissor del missatge publicitari a aquell ele­ments físic que conté o materialitza per si mateix el missatge publicitari.
S'inclouen dins d'aquest apartat, sense ànims exclusivistes, els cartells, fotografies, bande­res i banderoles, fullets, pancartes, adhesius, pintades, grafitis, plaques, escuts, gravats, escul­tures, objectes, figures, rètols, holografies, etc.

11. Suport publicitari: S'entén per suport publicitari aquell elements, constructiu o no, que sosté o conté el medi transmissor del missatge publicitari, directament o mitjançant l'objecte publicitari.
Els suports publicitaris poden ésser fixos o movibles.
S'inclouen com a suports fixos, sense ànims exclusivistes, els solars i edificis en general i qualsevol dels seus paraments, les tanques provisionals o definitives de solars, el mobiliari urbà i les edificacions situades a l'espai públic, els elements arquitectònics, pantalles de cinema, pla­fons lluminosos, etc.
Es consideren suports movibles, sense ànims exclusivistes, els automòbils, camions, autobu­sos, ferrocarrils i similars, avions, helicòpters, globus, etc.