Nou equipament cívic Can Baruta

Can Baruta és un edifici mirador situat sobre la riera de Can Via. El seu disseny respecta l'estètica del conjunt històric de l'entorn i està pensat per a un ús polivalent.

Imatge de Can Baruta
Estudio Alteraciones SL
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Novembre 2012
  Municipi:
  Santa Coloma de Cervelló
  Superfície:
  Superfície total construïda: 1.291,12 m2.
  Superfície urbanització: 880,58 m2.
  Cost:
  2.174.611,40 €
 • Autors:
  Marina Salvador López (arquitecta - AMB)
  Direcció de projecte:
  Marina Salvador López (arquitecta - AMB)
  Direcció d'obra:
  Marina Salvador (arquitecta - AMB), Francisco Sánchez (arquitecte tècnic – AMB)
  Col·laboradors:
  Robert Brufau, Sílvia Hernández (estructures - BOMA SL), Joan González Gou, Tomàs Gil (eng. industrial - Joan González Gou SL), Fernando Ramiro (geòleg - Geoplanning estudis geotècnics SL), Verónica Delgado (arquitecta), Sara Ferrer (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  Sastre Hermanos SA
Descripció

La integració volumètrica i paisatgística de l'entorn immediat, així com la millora i connectivitat de l'espai urbà amb la creació de l'edifici mirador sobre la riera de Can Via, i el desenvolupament d'un programa basat en la versatilitat/dualitat d'usos, han estat els principals motors del disseny del projecte.

El projecte està situat enmig del nucli antic de Santa Coloma de Cervelló, en una finca ocupada prèviament per diverses cases pairals. Com a conseqüència d'aquesta ubicació, el projecte preveu la integració volumètrica al conjunt de les edificacions existents. L'edifici presenta una geometria molt regular sense cap element constructiu que desfiguri l'equilibri estètic del conjunt històric, i es desenvolupa en dos volums baixos escalonats disposats en planta en forma de L, planta baixa i pis en el braç més gran i planta baixa i soterrani en el més petit per adaptar-se al màxim a la topografia del terreny.

Els acabats també segueixen la mateixa lògica d'adaptació a l'entorn (aplacat de pedra, coberta inclinada a una aigua amb acabat de peces ceràmiques, estuc de calç de façana...). El límit de la finca que dona a la riera de Santa Coloma presenta un desnivell topogràfic important. En origen, aquest desnivell estava resolt amb un mur de carreus de pedra amb contraforts que es trobava en un estat degradat. El projecte respecta aquest mur original de pedra, i preveu la consolidació del mur alhora que l'integra a l'edifici a través d'un sòcol d'aplacat de pedra al soterrani, que genera la continuïtat del mur de pedra.

El projecte potencia la creació del pati mirador de manera que el mateix edifici constitueix un edifici mirador: la seva geometria es genera al voltant del pati amb forma de L per reforçar la connexió amb el pati i afavorir les vistes del mirador. L'edifici s'articula a través del vestíbul d'accés, ubicat al centre en l'encreuament dels dos braços que configuren la planta, amb un accés a la cantonada per tal de poder facilitar la comunicació directa entre el carrer i l'espai interior que fa de mirador sobre la riera de Can Via.

El programa desenvolupat es basa en una dualitat d'usos, ja que primerament està pensat per ser utilitzat com a secció d'educació secundària (SES) i posteriorment com a centre cívic. La reconversió posterior s'ha tingut en compte en el disseny per tal que fos al més ràpida possible i sense una incidència econòmica destacable.

On