Torre mirador del Papiol

Categoria: Lloc singular

Municipis: El Papiol

Torre mirador del Papiol

L'any 2007, la insuficiència de pluges i la disminució de les reserves regulades d'aigua van obligar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb l'ús dels recursos hídricsestablint les mesures a adoptar per tal de garantir la no interrupció del subministre d'aigua per a la població.

El desdoblament del tub de Salmorres (tram Abrera - Prat) va ser una d'aquestes actuacions adoptades com a mesura excepcional i d'urgència al Baix Llobregat. Aquest col·lector, que discorre paral·lel al riu Llobregat i porta aigua amb una elevada concentració de sals, necessitava de tres torres de descàrrega dins l'àrea metropolitana de Barcelona pel seu correcte funcionament. La MMAMB va projectar i gestionar una actuació paisatgística complementària i coherent a les actuacions de recuperació de l'espai fluvial del Llobregat.

Així, la MMAMB, conjuntament amb l'ACA, va realitzar dos miradors, un al Papiol i l'altre a Sant Joan Despí, sobre aquestes torres de descàrrega. Aquests miradors no estan oberts al públic i es poden utilitzar amb finalitats ambientals i educacionals sol·licitant una visita concertada. Hi ha un tercer mirador, situat al Prat de Llobregat i dissenyat pels serveis tècnics de l'ajuntament, que si que està obert al públic general oferint vistes panoràmiques sobre el riu i el municipi.

Marker
Torre mirador del Papiol El Papiol Torre mirador del Papiol
Com anar-hi
Transports al voltant de...