Satisfacció dels parcs metropolitans

Tornar

| Tema: Parcs

Els usuaris valoraran la gestió i l'estat dels equipaments

Imatge notícia


El dia 28 d'abril es posa en marxa el treball de camp de l'edició de 2021 de l'Enquesta de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans. Aquesta enquesta de satisfacció té una freqüència biennal i enguany farà 14 anys de la primera edició, realitzada l'any 2007.

L'estudi, fet per l'IERMB i encarregat per l'AMB, preveu 5.700 entrevistes repartides entre 47 parcs metropolitans. La metodologia serà la mateixa que en edicions anteriors: es faran entre 100 i 150 entrevistes presencials per parc, en funció de les dades d'afluència facilitades per l'AMB i tant durant dies feiners com festius. Està previst que finalitzi al mes de juny.

Objectius de l'estudi

El qüestionari de l'enquesta permet obtenir informació sobre el perfil dels visitants dels parcs, els seus hàbits d'ús i la valoració que fan sobre diferents aspectes de la gestió i de l'estat dels parcs metropolitans.

La informació obtinguda serà d'utilitat per incrementar el coneixement sobre la realitat metropolitana i així millorar la planificació de la gestió d'aquests espais públics.

Un notable, en qualitat

A la darrera edició de l'estudi, l'any 2019, la qualitat percebuda pels usuaris va obtenir una nota de 7,65 punts en una escala del 0 al 10. La tranquil·litat, la proximitat, el disseny, l'ambient (la gent que hi va), la neteja, la jardineria i el mobiliari urbà van ser els aspectes més ben valorats de la xarxa de parcs.

La gestió i el manteniment dels parcs metropolitans es fa d'acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i 14001:2015. Entre els indicadors plantejats pel sistema i aprovats per la Direcció de Serveis Tècnics, hi figura la realització d'aquest estudi biennal als usuaris dels parcs.

Enllaços relacionats

Publicacions relacionades

Prova: $provaURL