Cens d'aus sedentàries i estivals

| Tema: Platges

Es tracta del primer cens d'aquest tipus a les platges metropolitanes

Corb marí

Durant els mesos de maig i juny del 2022, s'ha dut a terme el primer cens d'aus sedentàries i estivals de les platges metropolitanes.

Saber quin és el grau de naturalització de les platges i comprovar que és directament proporcional a la presència de fauna és un dels principals objectius. Els resultats finals indiquen l'observació de 45 espècies i que la mitjana d'espècies per mostreig és de 21 espècies.

Les platges que formen part de l'estudi són les de CastelldefelsGavàViladecansel Prat de LlobregatSant Adrià de BesòsBadalona i Montgat. L'estudi ha estat realitzat per l'empresa Gestió de Residus i Biodiversitat.

Objectiu i metodologia

L'objectiu és conèixer més a fons la biodiversitat associada al litoral metropolità i, amb l'obtenció del màxim de dades possibles, millorar la gestió de l'hàbitat de les espècies presents. Algunes espècies d'ocells estan adaptades únicament a aquest ecosistema i, per tant, la seva presència a les nostres platges depèn en gran part de la bona conservació de les zones dunars.

La metodologia emprada en aquest estudi consisteix en identificar i comptar tots els ocells que es veuen al llarg d'un recorregut de 2 km lineals a primera línia de mar. La detecció dels ocells es fa visualment o auditivament i es pren com a àrea de mostreig tota la superfície marina i uns 200 metres de superfície terrestre, centrant els esforços en l'espai dunar o la zona d'esculls, en funció de la zona estudiada.

Al llarg de les platges metropolitanes ens trobem amb zones d'estudi molt heterogènies i amb diferents graus de naturalització: zones allunyades del nucli urbà amb menor incidència de la ciutadania i amb una zona dunar protegida, punts d'aigua dolça, zones dominades per l'estrat arbustiu, transsectes que transcorren al límit d'una pineda amb sotabosc o d'altres amb presència d'elements urbans propis d'una ciutat.

Resultats obtinguts

  • Les platges de major a menor grau de naturalització són les de Viladecans, el Prat de Llobregat, Castelldefels i Gavà, que són semblants, Sant Adrià de Besòs, Montgat i Badalona. Es considera que el grau de naturalització disminueix a mesura que hi ha més presència d'elements urbans (zones cimentades, edificis i altres estructures), menys zones protegides, zones dunars més degradades i amb un estrat vegetal baix o absent, i més espai destinat a ús públic, entre altres factors.
  • El nombre d'espècies és directament proporcional al grau de naturalització de les platges, a la diferència d'hàbitats i d'estrats vegetals presents al llarg del recorregut i a la presència d'ecosistemes fluvials.
  • En total s'han observat 45 espècies.
  • La mitjana d'espècies per transsecte és de 21.
  • Espècies com el colom domèstic, el pardal comú, la gavina corsa, el gavià argentat de potes grogues, el falciot negre, l'oreneta vulgar, la cuereta blanca, la garsa i el tallarol capnegre s'han detectat en tots o gairebé tots els transsectes efectuats. Les 7 primeres espècies tenen un caràcter més generalista i tendeixen a estar presents en gran quantitat d'hàbitats. La garsa i el tallarol capnegre requereixen d'un mínim estrat arbori i arbustiu, respectivament, per dur a terme la seva activitat, tot i que com que són espècies tan abundants, hi són presents encara que l'ambient sigui degradat.
  • Contràriament, hi ha espècies que només s'han trobat en un o dos transsectes i en quantitats molt reduïdes. Majoritàriament, són espècies pròpies d'espais fluvials amb vegetació semiaquàtica associada, poc representatius de les àrees mostrejades.
  • La presència d'espècies invasores augmenta a mesura que ens apropem a la ciutat de Barcelona. En aquest estudi s'han detectat espècies invasores als transsectes de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat.

La importància d'aquests censos rau en la comparació dels resultats obtinguts i en l'observació de les tendències poblacionals, unes conclusions que s'enriquiran a mesura que es porti a terme aquest mateix estudi de manera anual. 

Documents relacionats