Ecoparc 1 Barcelona Zona Franca

L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Municipi: Barcelona

Localització: Passatge de Bering, 12

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei als municipis de l'àrea metropolitana, principalment Barcelonès i al Baix Llobregat.


De la FORM i la resta, l'Ecoparc de Barcelona n'extreu tres recursos:
  • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl•lics, plàstics o brics.
  • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la FORM i s'utilitza per produir electricitat i calor.
  • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Primer s'aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat, amb l'objectiu de destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
  • La que procedeix de la línia FORM passa per un procés de metanització, és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.
  • La que procedeix de la línia de resta es composta, és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica. Com a resultat d'aquest procés, s'obté bioestabilitzat, que es podrà utilitzar per aplicacions no agrícoles.

Què tracta?

L'Ecoparc té dues línies diferenciades de tractament mecànic biològic: la de FORM i la de resta.

La línia de FORM tracta:

Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).

Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.

La línia de resta tracta:

Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.

La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos i altres materials recuperables que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Així, es tracten d'envasos i altres materials recuperables introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material: llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Com funciona?

El tractament mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament mitjançant valorització energètica.

Tractament biològic: la matèria orgànica triada si prové de la FORM es degrada mitjançant dos tipus de processos, que poden fins i tot aplicar-se consecutivament:

Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.

Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la procedència.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Projectes relacionats