Bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç

Es tracta d'una infraestructura per evitar inundacions amb una capacitat de 160.000 m3 situada al costat de la riera de Sant Llorenç per emmagatzemar les aigües que aquesta no pot assumir.

Municipi: Gavà

Capacitat: 160.000 m3

Localització: Gavà

Bassa de laminació
Bassa de laminació

Què es?

La bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç és un equipament que té l'objectiu d'evitar avingudes d'aigües i inundacions. Té una capacitat útil de 160.000 m3.

Durant el procés d'excavació han aparegut importants restes arqueològiques:
  • Mina d'aigua del segle XIX de Can Tries.
  • Restitució de la font de Can Tries.
  • Jaciment paleolític de Can Guardiola amb extracció i consolidació de més de 400 fòssils de l'època quaternària.
Altres actuacions derivades de la bassa han estat:
  • La restitució, millora i senyalització de camins, entre d'altres de la xarxa de senders del Baix Llobregat.
  • Els soterrament de dues línies de mitjana tensió.
  • La restitució de línies aèries de mitjana i baixa tensió.

Què fa?

Aquesta bassa està situada en derivació respecte a la riera i està preparada per emmagatzemar l'aigua que no pot assumir la canalització de la riera, aigües avall de Can Tries.

La canalització que existia abans de la construcció de la bassa només tenia capacitat per a un cabal de 35 m3/s. Aquesta limitació provocava inundacions a la zona urbana.

Així, la capacitat de la bassa està calculada per encabir aiguats excepcionals que es preveuen un cop cada 100 anys.

Funcionament

L'entrada d'aigua a la bassa des de la riera es fa mitjançant un sobreeixidor lateral situat immediatament aigües amunt del nou origen de canalització abans esmentat. Aquesta entrada d'aigua es produeix amb pluges de període de retorn superior aproximadament a 10 anys.

Els desguàs de la bassa es realitza des de les instal·lacions existents sota l'edifici de control, situat al costat del carrer Cervantes.

El buidatge es produeix segons el nivell de l'aigua en la bassa:
  • Per sobre de la cota 34, per gravetat, mitjançant una comporta de 2x2 metres.
  • Per sota d'aquest nivell, mitjançant bombament.
Aquestes aigües s'aboquen al caixó existent de la canalització de la riera.

Evolució i millora del servei

La bassa de laminació disposa d'instal·lacions de Telecontrol. Això en permet l'explotació a distància, des del Centre de Control Metropolità.

També té sensors per a la medició de cabals, nivells i altres paràmetres, així com a instruments d'auscultació.

En el cas de pluges extraordinàries respecte del seu cabal, la bassa disposa de mesures d'alarma i control per a la seguretat davant dea pluges extraordinàries.

La bassa es manté sense aigua habitualment, i es buida tan aviat com acaben les pluges.

Hi ha la previsió d'un ús futur de la bassa com a parc, compatible amb la funció hidràulica de laminació d'avingudes de la riera. La geometria construïda de la bassa ha tingut en compte aquesta circumstància.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...