Accessos directes:
  • Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament

    Medi ambient | Activitat econòmica: vector aigua

    Les xarxes de clavegueram municipals han d'estar connectades a la xarxa metropolitana de sanejament. Tanmateix, totes les edificacions i establiments comercials o industrials han d'estar connectats a la xarxa de clavegueram municipal o, excepcionalment, en cas de no haver-n'hi, a la xarxa metropolitana de sanejament.