Transferir una llicència metropolitana de taxi

Tornar

Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l'AMB.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

A l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'àmbit territorial d'aplicació del Reglament metropolità del taxi, únicament poden iniciar i prestar el servei de taxi les llicències atorgades per l'AMB, sense perjudici del que es disposa a l'article 22 de la Llei del taxi.

La cessió d'ús de la llicència, atorgada per l'AMB, o qualsevol acte translatiu de possessió o domini d'aquesta que es porti a terme contravenint les disposicions d'aquest Reglament o sense l'autorització de l'AMB, serà nul·la i comportarà la resolució de la llicència, prèvia tramitació de l'expedient corresponent.


A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.


Terminis

Es pot transferir en qualsevol moment.


Requisits

Per a l'autorització de la transmissió és necessari donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència, excepte si es transmet conjuntament. Tant la ITV com la revisió metropolitana han d'estar passades de forma favorable a la data de la signatura de la transmissió. 

També és necessari, si escau, el pagament previ de totes les sancions imposades a la llicència que es vol transmetre.

Més informació: 932 235 151 (ext. 2160).

Puja

Taxes

La transmissió comporta el pagament d'una taxa.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

Per fer una transferència de llicència, s'ha de presentar, en primer lloc, una instància genèrica, que pot ser presentada pel cedent o per l'adquirent per mitjà del Registre electrònic de l'AMB.

Instàncies

En aquesta instància, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud de transmissió signada electrònicament (mitjançant el certificat digital IdCat) pel transmissor i per l'adquirent.

Sol·licitud de transmissió

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

Transmissor Adquirent
DNI/NIF/NIE titular/hereu DNI/NIF/NIE
DNI administrador/representant legal DNI administrador/representant legal
Poders administrador/representant legal Poders administrador/representant legal
Baixa del vehicle  (si no es transmet amb la llicència) Escriptures públiques de la persona jurídica
Llibre de família (si es tracta de transmissió o familiar) Permís de conduir B o superior vigent
Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament
Certificat SS d'estar al corrent de pagament o certificat de no haver estat mai autònom

Per fer efectiva la transmissió de la llicència, l'adquirent ha d'acreditar:

a) Que no té pendent cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per qualsevol de les infraccions tipificades per aquest Reglament relacionada amb la prestació de servei amb la llicència objecte de la transmissió.

b) El pagament de la taxa corresponent.

Resposta de l'Administració

Termini per resoldre:

  • Màxim: 1 mes (de data a data)
  • Mínim: 1 dia
Sentit del silenci: positiu

Nota: des del moment de la sol·licitud i fins que sigui autoritzada la transmissió a favor de l'adquirent, la llicència resta especialment afectada a la finalitat esmentada i no disponible per al seu titular a tots els efectes.

Puja