Subvencions a projectes d'ecologística local

Tornar

Primera convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a projectes d'ecologística local, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions logístiques de distribució de mercaderies a les zones urbanes metropolitanes.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvenció ecologística
Responsable AMB:
Direcció de Transport i Mobilitat

Sol·licitud de subvenció$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Declaració d'obligacions de transparència$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Fitxa d'identificació financera$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Compte justificatiu/Certificació de despesa$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descarregar

Descripció

L'objecte de la subvenció és facilitar l'execució de projectes d'ecologística local realitzats per part d'empresaris individuals (autònoms) o per empreses que es dediquen a la distribució urbana de mercaderies, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions logístiques a les zones urbanes metropolitanes.

A tal efecte, cal definir l'ecologística local com un subsector de la logística que fa referència a totes aquelles operacions de distribució urbana de mercaderies que són realitzades amb vehicles de baixes emissions, en especial i pel que fa a aquestes Bases, bicicletes de càrrega (elèctriques o no), tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre per a mercaderies o furgonetes elèctriques. En l'entorn urbà, aquestes operacions corresponen a la última milla (lliurament de la mercaderia al destinatari final) de les cadenes logístiques de missatgeria, paqueteria, alimentació, restauració, etc.

Per a la primera convocatòria prevista per a l'any 2019 es preveu una dotació pressupostària de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) amb càrrec a la partida T6010 44000 77002 PROM.V.ELECTRIC: SUBVENCIÓ ECOLOGISTICA del pressupost 2019 de l'AMB o la que correspongui del pressupost 2019 de l'AMB.

L'aprovació de la despesa d'exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquestes Bases.

A qui va dirigit

Podran ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris individuals (autònoms), degudament donats d'alta,
o les empreses, actives i legalment constituïdes, en el moment de presentar la sol·licitud, sempre que no estiguin afectats ni afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que compleixin els següents requisits:

 • Que ostentin i acreditin la capacitat necessària per dur a terme activitats en el sector de la distribució urbana de mercaderies.
 • Que els projectes d'ecologística local presentin totes i cadascuna de les següents característiques:
  • Que tinguin el seu àmbit operatiu als municipis metropolitans que es definiran a la corresponent convocatòria.
  • Que facin referència a operacions de distribució urbana de mercaderies, és a dir, operacions d'última milla enteses com aquelles que es desenvolupen en l'últim segment d'una xarxa logística, quan es produeix la transferència de mercaderies al consumidor final o a l'empresa que les ha adquirit, i que tinguin lloc: a zones de vianants, a zones urbanes susceptibles d'aplicar-hi restriccions a la càrrega i descàrrega o a zones que han estat o podrien ser declarades Zones de Baixes Emissions (ZBEs) o Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida (ZUAPs).
  • Que requereixin l'ús de material mòbil d'emissions zero: bicicletes de càrrega (elèctriques o no), tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre per a mercaderies o furgonetes elèctriques.
  • Que inclogui n aspectes d'innovació en el sector de la distribució urbana de mercaderies i aspectes de millora social,

Terminis

 1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i finalitzarà als 40 dies hàbils de la mateixa.
 2. Les sol·licituds per a concórrer a la convocatòria d'aquestes Bases es presentaran al Registre General de l'AMB al carrer 62, núm. 16-18, edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona.
 3. En una mateixa convocatòria, un mateix sol·licitant (empresa o empresari individual) només podrà presentar, com a màxim, dues sol·licituds de subvenció.
 4. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Requisits

La instància normalitzada de sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació, sens perjudici de les adaptacions que, si s'escau, es puguin realitzar a cada convocatòria :

 • Còpia DNI o NIE de l'empresari individual (autònom) que signa la sol·licitud.
 • Còpia DNI o NIE del representant de l'empresa que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física.
 • Documentació acreditativa de la representació legal de l'empresa en el cas que el sol·licitant actuï en nom de l'empresa.
 • Escriptura de poders si el sol·licitant no és el representant legal de l'empresa.
 • Targeta d'identificació fiscal on consti el NIF definitiu de l'empresa.
 • Acreditació de la capacitat del sol·licitant per dur a terme activitats en el sector de la distribució urbana de mercaderies, segons correspongui: - En el cas d'empresaris individuals(autònoms) i empreses, certificat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  • En el cas d'empresaris individuals (autònoms), comunicació d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms.
  • En el cas d'empreses, còpia de l'escriptura de constitució de l'empresa (incloent els estatuts) i inscripció registral, i posteriors modificacions.
  • Alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
  • Declaració de la relació de l'experiència prèvia en el sector de la distribució urbana de mercaderies o documents similars que permetin acreditar aquest extrem.
 • Memòria del projecte d'ecologística presentat incloent, com a mínim, una descripció de les operacions logístiques, una justificació del material mòbil d'emissions zero necessari (del nombre de vehicles i de les seves característiques), una descripció dels recursos humans necessaris i un model de negoci.
 • Pressupost del projecte on s'indiqui clarament el pressupost detallat pel material mòbil d'emissions zero, import que servirà de base per al càlcul de la subvenció. Aquest import es justificarà amb una factura proforma o pressupost emès per un concessionari de vehicles o un establiment especialitzat.
 • Declaració responsable sobre el finançament del projecte que asseguri i garanteixi la seva execució i que detallarà les aportacions pròpies previstes i el finançament bancari.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
 • D'acord amb el model adjunt a aquestes Bases com a annex 2, declaració de les obligacions de transparència, en compliment d'allò previst a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Dades bancàries on sol·licita es realitzin les transferències utilitzant el model "Fitxa d'identificació financera" de l'AMB que s'adjunta com annex 3.
 • Opcionalment, es podrà adjuntar una declaració de suport al projecte per part de l'Ajuntament o Ajuntaments implicats, detallant com es materialitzarà aquest: canvis de la regulació, cessió d'espais o locals, ajudes econòmiques, etc. També es podran presentar declaracions de suport al projecte per part de potencials clients, com, per exemple, cartes de col·laboració per part d'associacions de comerciants, compromisos de demanda per part d'empreses concretes, etc. 

Avisos

Convocatòria oberta fins al 14 de gener de 2019.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Publicacions relacionades

 • Compromís metropolità per la mobilitat neta
  Fitxes tècniques

  Compromís metropolità per la mobilitat neta

  Tema:
  Mobilitat sostenible
  Tipus:
  Divulgatiu
  Públic:
  $languageUtil.get($locale, $public_), Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Edició:
  Fitxes tècniques
  Suport:
  Electrònic