Sol·licitud de subvenció per a projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica

Tornar

Línia d'inversió pública de 20 milions d'euros, orientada a actuacions que promoguin la competitivitat i dinamització dels polígons i àrees d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Territori
Responsable AMB:
Coordinador d'Infraestructures de la Direcció de Serveis d'Urbanisme

Informació prèvia

Descripció

Avís

El termini per a presentar sol·licituds va finalitzar el 30 de setembre de 2015


El Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, dins l'àmbit territorial de l'AMB, ha establert una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans, dotada amb 20 milions d'euros.
El seu objectiu és fomentar la realització d'actuacions, tant públiques com de col·laboració i/o cooperació amb les empreses i/o agrupacions d'empreses, vinculades i/o ubicades en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques, que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità.

Aquest programa s'emmarca en el Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB en sessió de data 30 de juliol de 2013.

Podran ser objecte de subvenció les actuacions que promoguin les següents línies estratègiques:

 • Resolució de problemàtiques específiques.
 • Increment de l'activitat industrial o econòmiques.
 • Foment de la competitivitat i l'eficiència en aquestes línies d'activitat.

En concret, seran actuacions subvencionables:

a) Reposicions d'inversions que han sobrepassat el període d'amortització (vials, voreres, zones verdes, tanques i marges, serveis lligats a la urbanització com l'enllumenat públic, etc.).
b) Projecte de renovació i/o millora de la senyalització i elements de seguretat.
c) Operacions que redueixin el cost, facilitin o possibilitin la renovació, ampliació i desplegament de noves xarxes de serveis, que complementin les xarxes existents establertes com a serveis mínims a la legislació urbanística, tals com
gas, recollida de residus, TIC, etc.
d) Instal·lació i desplegament d'elements que millorin la qualitat i fiabilitat del subministrament i estalvi de consums.(desplegament de fonts energètiques alternatives, tractament i reutilització de l'aigua, instal·lació de TIC, enllumenat de baix consum, etc.).
e) Rehabilitació i adaptació d'edificis amb la finalitat de promoure activitats lligades al desenvolupament industrial.
f) Modificació i adaptació de les instal·lacions dels edificis amb equips que fomentin l'estalvi de consums.(Canvis de combustible en processos industrials, canvi d'equipaments de climatització, enllumenat amb LED, telelectura de consums, aprofitament de teulades per generació fotovoltaica o solar tèrmica, etc.).

IMPORT SUBVENCIONABLE:
Les quanties de les subvencions de l'AMB per a cada projecte són les següents:

A) Els projectes promoguts pels ajuntaments o projectes de col·laboració público-privada formulats conjuntament per ajuntaments i empreses o associacions d'empreses privades podran ser subvencionats fins a un màxim del 70% del valor total de la inversió i fins a un màxim de 1.500.000 euros. Aquests projectes de col·laboració público-privada hauran d'acreditar l'interès públic de l'actuació.

B) Els projectes promoguts per associacions d'empreses legalment constituïdes podran ser subvencionats fins a un màxim del 70 % del valor total de la inversió fins a un màxim de 800.000 euros.

Aquesta línia de subvenció és compatible amb qualsevol altra línia pública o privada, a excepció del Pla d'Actuacions de Cohesió Territorial i altres línies de subvencions i inversions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els beneficiaris hauran d'aportar un mínim del 10 % de cost del projecte, servint per a justificar el compliment d'aquest mínim que l'aportació pugui ser feta tant per l'ajuntament beneficiari, com per qualsevol dels que participen en el seu finançament.

En cas que es produïssin baixes sobre el pressupost presentat en la sol·licitud, ja fossin originades per revisió del pressupost del projecte constructiu o baixes en l'adjudicació, es podrà arribar a esgotar la subvenció atorgada per fer front a la liquidació. En cap cas no es finançaran projectes modificats ni complementaris, un cop atorgada la subvenció.

Per a més informació consulteu les Bases reguladores

Aquesta segona convocatòria del Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, dins l'àmbit territorial de l'AMB, dona continuitat a la primera convocatòria, que es va obrir a finals de 2014 amb una dotació pressupostària de 10 milions d'euros.


A qui va dirigit

Els beneficiaris d'aquesta línia de subvenció són:

1. Sector públic:
Els ajuntaments de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat,
Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

2. Sector privat:

a) Associacions d'empreses privades
b) Empreses privades o associacions d'empreses amb projectes de col·laboració público-privada, formulats conjuntament amb els ajuntaments on estan ubicades, d'acord amb la clàusula sisena d'aquestes Bases. Aquests projectes de col·laboració público-privada hauran d'acreditar l'interès públic de l'actuació.


Terminis

Per presentar les sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el dia 30 de setembre de 2015, mitjançant la sol·licitud i la documentació requerida a la base 6. 

La publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB és de data 29/07/2015.

Per a l'execució de les actuacions:

L'actuació objecte de la subvenció s'haurà de realitzar en el termini comprès entre l'atorgament de la subvenció i el 31 desembre de 2016.
Els justificants s'hauran de lliurar abans del 31 de març de 2017.

En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà sol·licitar una pròrroga del termini per a l'execució de les actuacions.


Avisos

En tot cas, els ajuntaments hauran de revisar que els projectes d'iniciativa privada compleixin els requisits establerts en l'article 13 de la Llei general de subvencions. En cap cas podran proposar projectes d'interès privat si concorren algunes de les prohibicions de l'article 13 de la Llei esmentada.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les sol·licituds es vehicularan sempre a través de l'ajuntament metropolità en el terme municipal del qual es vulgui dur a terme l'actuació subvencionable. Si l'actuació afecta a més d'un terme municipal, la petició es formularà davant l'ajuntament que l'interessat consideri oportú.

Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar degudament complimentat el formulari que figura com a annex nº 1 de les presents Bases. Aquest formulari haurà de ser complimentat per tots els sol·licitants (sector públic i privat privat).

Els ajuntaments respectius actuaran com a entitats col·laboradores, d'acord amb l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de la subvenció de la manera següent:

 • Lliurant a l'AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª.
 • Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l'AMB.
 • Qualsevol incidència, tràmit, gestió relacionada amb les presents bases que hagin de realitzar, associacions d'empreses, i/o empreses es vehicularan mitjançant el seu ajuntament i, per tant, l'AMB es relacionarà directament amb aquests ajuntaments.
 • Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les obligacions establertes en l'article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les sol·licituds, adreçades a la Direcció de Serveis d'Urbanisme, s'han de presentar al Registre General de l'AMB.
Adreça: carrer 62, núm. 16-18, edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona.
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

També és podrà fer mitjançant qualsevol dels altres sistemes de presentació admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documentació requerida:

 • Acord o resolució adoptat per l'òrgan municipal competent, on s'aprovin la relació de projectes pels quals es sol·licita subvenció, diferenciant entre els projectes d'iniciativa municipal i els d'iniciativa privada.
Pels projectes d'iniciativa pública:
 • Certificat de l'Ajuntament de garantia de finançament de la resta de la inversió o documentació acreditativa de la disponibilitat del finançament. 
 • Certificat de l'Ajuntament de garantia administrativa (disponibilitat de sòl, permisos i llicències, etc.)
 • Declaració responsable conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Declaració responsable sobre les subvencions que s'hagin demanat a altres administracions o entitats públiques o privades pel mateix concepte.
 • Projecte Tècnic o Memòria valorada de l'actuació que inclourà la justificació de la viabilitat de l'actuació i del manteniment que comporta.
 • Certificat que acrediti si l'IVA suportat del projecte és deduïble (totalment o parcialment) o no.
En el cas de que es presentin projectes d'iniciativa privada s'haurà d'incloure:
 • Informació sobre els diferents beneficiaris de la proposta.
 • Document acreditatiu de la titularitat o escriptura pública de la propietat, o de gestor o explotador d'usos i obres en virtut de contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
 • Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes a l'article 13 de la Llei general de subvencions, d'acord amb el model següent:
"En/Na ..... amb NIF núm....... en nom propi (o en representació de l'empresa ....., en qualitat de... i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ...... en data ..... i amb número de protocol..... CIF número ...... domiciliada a ....... carrer...... declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Lloc, data i signatura."
 • Declaració responsable sobre les subvencions que s'hagin demanat a altres administracions o entitats públiques o privades pel mateix concepte.
 • Certificat de solvència per fer front a la part no finançada, mitjançant declaració d'una o vàries entitats financeres.
 • Específicament per aquelles sol·licituds que s'englobin en el supòsit recollit en la base 4A, s'haurà de presentar un document de preacord signat entre l'associació o empresa privada i l'Ajuntament en el que es defineixin les Bases de la relació público-privada, justificant els aspectes d'interès públic de l'actuació.
 • Projecte Tècnic o Memòria valorada de l'actuació que inclourà la justificació de la viabilitat de l'actuació i del manteniment que comporta.

Puja

Resposta de l'Administració

El termini per notificar l'acord als interessats serà de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació. La manca de resolució expressa dintre de l'esmentat termini tindrà efectes desestimatoris.

El procediment és el segünet:

Un cop finalitzat el termini de presentació de projectes, els serveis tècnics de l'AMB examinaran la sol·licitud i la documentació per tal de comprovar el compliment de les condicions prèvies que estableixen aquestes Bases, així com els aspectes administratius, i seran rebutjades aquelles que no compleixin els requeriments necessaris.
No obstant això, es donarà un termini de 10 dies, per esmenar els defectes observats, previ requeriment formal als ajuntaments beneficiaris, d'acord a les condicions generals i de vigència que estableix el marc normatiu d'aplicació (article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre). El termini indicat de 10 dies es comptarà a partir de la data de recepció de l'esmentat requeriment formal.

La Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB valorarà cadascuna de les sol·licituds i elaborarà un informe proposta, d'acord amb els criteris i límits de puntuació establerts (veure Bases per conèixer els criteris de puntuació).
L'informe proposta s'elevarà a la Gerència d'aquesta AMB la qual atorgarà o no la subvenció, en funció de la valoració tècnica.

En cas de projectes d'iniciativa privada, l'Ajuntament comunicarà al beneficiari l'atorgament de la subvenció o de qualsevol altra resolució que li afecti.

Puja