Programa de reducció de la contaminació

Tornar

Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del RMAAR.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Programa de reducció de la contaminació
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Per a activitats previstes als annexos I, II o III.

Qualsevol activitat prevista, dintre dels annexos I, II o III de la Llei 20/2009 que disposi, o sigui preceptiva l'autorització d'abocament d'aigües residuals, poden incloure excepcions temporals als requeriments especificats a l'annex 2 d'aquest Reglament. Sempre que s'aprovi un programa de reducció de la contaminació (PRC) tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de 12 mesos, per tal de poder adequar les característiques dels abocaments a aquest Reglament i que garanteixi el compliments de les exigències.


A qui va dirigit

Activitats (usuaris no domèstics) que no poden obtenir l'autorització d'abocament perquè se supera el valor límit d'algun paràmetre de l'annex 2 del RMAAR i necessiten obtenir un permís excepcional amb un programa de reducció de la contaminació, per tal d'adequar els seus abocaments.  


Terminis

La sol·licitud de programa de reducció de la contaminació es pot sol·licitar en qualsevol moment.

El termini màxim de duració del programa és d'un any, prorrogable tres mesos.


Requisits

El titular de l'activitat, ho presentarà directament a l'AMB.

Els sol·licitants han de complir totes les especificacions del RMAAR i han de tenir especialment en compte totes les condicions de l'article 37 del Reglament esmentat.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'aprovació d'un programa de reducció de la contaminació a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quota tributària és de 584,02 € segons l'Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB vigent.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

El titular de l'activitat haurà de presentar una instancia, amb tota la documentació necessària del seu programa de reducció de la contaminació.

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre de l'AMB en suport paper i en suport digital.

Si es fa presencialment:
 
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Si es fa per correu postal ordinari:

A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona


També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documents que cal preparar

  1. Memòria descriptiva de l'activitat causant de l'abocament.
  2. Els processos d'eliminació de la contaminació en origen.
  3. Les modificacions en el procés que siguin adients.
  4. El projecte de depuració o de les millores a realitzar, amb indicació del seu cost.
  5. El programa d'execució de l'esmentat projecte o millores on es detallin les fases i terminis per a la realització, que en cap cas pot excedir un any.
  6. El règim dels cabals i la caracterització de l'aigua residual abocada.
  7. Les revisions d'explotació i manteniment.
  8. Qualsevol altre aspecte que l'administració metropolitana consideri oportú en funció de les característiques de l'activitat.
  9. La declaració de veracitat de les dades anteriors.
  10. En el seu cas, la documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la Llicència ambiental, o haver-la sol·licitat.

Puja

Resposta de l'administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 37 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel temps comprès entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari.

Puja