Presentar al·legacions a expedient sancionador per ús indegut dels serveis de transport públic de viatgers

Tornar

Per viatjar en serveis de transport públic és obligatori portar un títol de transport vàlid i cancel·lar el bitllet corresponent cada vegada que s'accedeix al mitjà de transport.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Penalitzacions i sancions per ús indegut dels serveis de transport
Responsable AMB:
Serveis Jurídics

Informació prèvia

Descripció

Les persones usuàries del transport públic de viatgers (metro, autobús, etc.) que, en el moment de ser requerides per personal en servei de les companyies operadores:

  • no presenten bitllet ni cap títol de transport validat;
  • presenten un títol de transport que no és vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona usuària;
  • superen el temps màxim de permanència a les instal·lacions a què, si és el cas, dóna dret cada validació d'un títol integrat,
seran denunciades per ús indegut del transport i estaran obligades a satisfer a l'empresa operadora una penalització, anomenada "percepció mínima", fixada actualment en 100 euros.

Si la percepció mínima se satisfà al mateix moment de la denúncia (pagament directe al personal inspector) tindran una bonificació del 50%. En cas contrari, la persona denunciada disposarà d'un termini de 30 dies per satisfer l'import total de la percepció.

Si transcorregut el termini de 30 dies esmentat a l'apartat anterior l'interessat no ha satisfet la percepció, l'empresa operadora trasllada la denúncia a l'Administració pública competent per tal que incoï expedient sancionador contra la persona denunciada, que pot acabar amb la imposició d'una multa de fins a 600 euros.

Les persones a les quals aquesta administració pública metropolitana hagi incoat expedient sancionador tenen dret a formular al·legacions i a aportar les proves que considerin adients a través de la instància genèrica electrònica. Ho poden fer de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'AMB i pels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


A qui va dirigit

A tots els usuaris dels serveis de transport públic de viatgers que hagin estat penalitzats o sancionats per ús indegut dels serveis.


Terminis

  • Per fer el pagament de la percepció mínima: 30 dies.
  • Per presentar al·legacions, el termini és de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació de la incoació de l'expedient.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

La tramitació d'al·legació a expedient sancionador per ús indegut dels serveis de transport públic de viatgers es pot presentar de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Adreça: Carrer 62, núm. 16-18, Edifici A.
Zona Franca. 08040 Barcelona.

Per tal de garantir una atenció adequada per realitzar les vostres gestions a l'OAC és imprescindible sol·licitar cita prèvia. L'atenció ciutadana presencial es fa només amb cita prèvia obligatòria.

Demanar cita prèvia

Puja

En línia

La tramitació d'al·legació a expedient sancionador per ús indegut dels serveis de transport públic de viatgers també es pot presentar a través de la instància genèrica electrònica.

A l'al·legació haureu de fer constar com a mínim la següent informació:

  • Nom i cognoms de la persona que formula les al·legacions, DNI i domicili.
  • Número d'expedient sancionador.
  • Lloc i data de la denúncia i empresa de transport denunciant.
  • Motius pels quals la persona interessada considera no ajustada a dret la denúncia formulada, i, si fos el cas, també les proves que consideri adients per a la seva defensa.

Puja

Resposta de l'Administració

El termini per resoldre l'expedient és de 6 mesos (1 any en cas de denúncies per incivisme), transcorreguts els quals sense que s'hagi notificat a l'interessat la resolució dictada es produirà la caducitat, sense perjudici del dret a incoar un nou expedient sempre que no s'hagi produït la prescripció de la infracció.

Puja