Informe ambiental en relació a les condicions i prescripcions de l'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament per a les activitats classificades en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autoritzacions d'abocament a la xarxa de sanejament
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en endavant AMB, és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües de les activitats previstes a l'Annex II ha integrar en la llicència ambiental que atorga l'Ajuntament.


A qui va dirigit

Als titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim de llicència ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna. 


Terminis

Els titulars de les activitats han de sol·licitar l'informe ambiental del vector aigües previ a l'inici de l'activitat així com successivament quan finalitzi la vigència.

En cas que l'activitat desitgi renovar les determinacions i condicions establertes a l'informe ambiental haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de la corresponent vigència. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.
En cas que l'activitat disposi de vigència en les determinacions i condicions establertes a l'informe ambiental i es trobi en els supòsits dels articles 33 o 33 bis haurà de sol·licitar revisió seguint el procediment esmentat en els mateixos articles. 


Requisits

Per sol·licitar l'informe ambiental del vector aigües cal presentar el formulari de la sol·licitud, corresponentment complimentada, seguint el procediment que trobarà al tràmit. En cas de renovació o revisió l'interessat haurà d'escollir aquesta opció a l'iniciar el formulari.

Conforme l'article 31.1 del RMAAR, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació esmentada en el mateix i que trobarà al final de la sol·licitud.


Avisos

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran una vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions.

Puja

Taxes

El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que cal integrar a la llicència ambiental de l'activitat està subjecte al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Informe ambiental o de revisió:

  • Emissió: 500,74€
  • Renovació 250,37€

Procediment simplificat (aigües residuals sanitàries)

  • Emissió: 228,54€
  • Renovació: 112,49€


Com es paga?

El document de liquidació de la taxa es generarà en el moment de l'aprovació de l'informe ambiental i s'informarà a l'interessat juntament amb l'informe.

  • La liquidació de la taxa es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Un cop descarregat el formulari, s'ha de complimentar íntegrament, imprimir i signar.

La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària recollida a l'article 31.1, s'ha de presentar al registre de l'ajuntament on es troba ubicada l'activitat.

L'ajuntament un cop rebuda la sol·licitud de l'interessat ha de trametre telemàticament a l'AMB la documentació mitjançant la plataforma EACAT.

Puja

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre l'informe preceptiu en un termini màxim de 30 dies.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir que l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Puja

Prova: $provaURL