Constitució de garanties definitives en forma d'avals, assegurances de caució i valors.

Tornar
Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Responsable AMB:
Tresoreria. Servei de Recaptació

Informació prèvia

Descripció

Aquest tràmit és, exclusivament, per a la constitució de  les garanties definitives de tipus avals, assegurances de caució i valors que siguin requerides per un procediment administratiu de l'AMB, les quals han de ser aportades per les entitats garants.


A qui va dirigit

A les entitats que actuen de garants.


Terminis

El que estableixi cada procediment.

Puja

Normativa

  • LLei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
  • Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Quan existeixi un requeriment explícit de l'AMB a un interessat perquè constitueixi una garantia, aquest s’haurà de posar en contacte amb l’entitat garant perquè realitzi aquest tràmit, presentant una instància genèrica al Registre electrònic de l'AMB.

Amb la instància genèrica s'haurà d'adjuntar:

  • el document de garantia signat electrònicament.
  • còpia dels documents/poders que acreditin la capacitat legal del signant per constituir garanties.
     

Resposta de l'Administració

Sentit del silenci administratiu: negatiu, garantia no constituïda.

Puja

Prova: $provaURL